Patrimoni / Informació relativa a la gestió del patrimoni

La informació econòmica relativa a gestió del patrimoni municipal i la contractació patrimonial.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.3.4.Informacio-gestio-patrimoni

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual. 

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 • La informació a publicar ha d’incloure les operacions de gestió realitzades que afecten al patrimoni. Principalment són:
 • La relació d’altes i baixes de bens immobles i bens mobles
 • Drets reals a favor d’un tercer
 • Arrendaments
 • Llicències demanials
 • Autoritzacions d’ús de bens patrimonials
 • Cessions d’ús a favor de l’Ajuntament
 • Ha de fer visible el seu valor econòmic i/o quantitat d’unitats
 • Publicar les dades en formats de DADES OBERTES. 

 

4. D'on trec la informació

 • Del llibre d’inventaris i balanços
 • Dels expedients d’aprovació de l’inventari general del patrimoni als acords del Ple municipal, i altres expedients municipals sobre la matèria.

 

5. Bones pràctiques

 

Ajuntament de Terrassa

Publica l’inventari de bens i drets de propietat municipal, i també la informació econòmica relativa a la gestió del Patrimoni. Amb textos introductoris explicatius , per tal de facilitar millor la comprensió ciutadana del seu contingut.

http://governobert.terrassa.cat/transparencia/1-6-informacio-patrimonial/

 

Ajuntament de Manresa

Publica les dades actualitzades del patrimoni, amb tres documents diferenciats , per a l’inventari general del patrimoni, l’inventari de vehicles, i la gestió del patrimoni, en la qual detalla els tipus d’operació de gestió realitzada, ja sigui compra, expropiació, cessió o donació, permuta, i altres, amb la valoració del seu import/cost. Ho publica en formats de DADES OBERTES.

http://www.manresa.cat/web/article/4111-patrimoni-de-l-ajuntament