Informació institucional / Dades estadístiques

Totes les dades estadístiques de l’ens i també del municipi.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.1.10.Dades-estadistiques

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtic amb dades obertes

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Publicar l’evolució de les activitats estadístiques de la institució, dels organismes que en depenen i també del municipi. Aquestes  dades proporcionen informació sobre la realitat geogràfica, econòmica, demogràfica (padró d’habitants), població activa, en atur, i social del municipi i del territori (arts. 3 i 4 LEC). Correspon a l'Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) establir els mecanismes i adoptar les mesures necessàries per donar publicitat sobre els fitxers i sobre les cessions de fitxers inscrites al Registre (art.6 RFE).
  • Publicar totes aquestes dades desagregades per sexe.

  • Cal que totes les dades estiguin actualitzades i que contemplin l’evolució històrica.

 

4. D'on trec la informació

  • Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’Estadística de Catalunya (LEC). - Decret 143/2010, de 19 d’octubre, del Registre de Fitxers Estadístics i de les cessions de dades sotmesos a secret estadístic (RFE).
  • IDESCAT: https://www.idescat.cat/

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Barcelona

Informació estadística àmplia, amb visualitzador de dades i anuaris. Publicada a l'espai estadística:

 http://www.bcn.cat/estadistica/catala/index.htm

 

Ajuntament d'Igualada

Informació publicada a la Ciutat/Dades estadístiques d'Igualada, amb enllaços als diferents repositoris: Hermes InfoGràfics; Idescat; INE i l'Observatori socioeconòmic de l'Anoia: 

http://www.igualada.cat/ca/la-ciutat/estadistiques-digualada