Convenis i subvencions / Subvencions atorgades

La relació de les subvencions atorgades en cada convocatòria, i les subvencions nominatives previstes al pressupost, amb independència de si hi ha hagut publicitat i concurrència competitiva en el seu atorgament.

Ha d’incloure la informació corresponent als cinc darrers anys, i cal indicar, com a mínim:

 • l’import
 • l’objecte
 • els beneficiaris

 

La informació de l’indicador ha de comprendre també:

 • el control financer de les subvencions, amb l’informe de fiscalització
 • la informació sobre la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris, amb la presentació d’un memòria o informe per part dels destinataris.

 

NOTA: Caldrà tenir una especial atenció a una adequada gestió de la Protecció de Dades Personals. I amb una especial atenció a anonimitzar o suprimir  les dades personals de categories especials, en el cas de beneficiaris per raons de salut, vulnerabilitat social o altres, evitant que facin possible la identificació dels beneficiaris.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.3.5.Subvencions-atorgades

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 

 • Enllaçar amb la informació relativa a les concessions de subvencions i ajuts publicats per MINHAP al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones inclòs a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
 • Publicar una taula  que detalli les entitats o empreses a qui s’han atorgat els ajuts, per a cada convocatòria.
 • Facilitar els documents i tràmits necessaris per a la seva justificació.

 

 

CODI I TÍTOL DE LA CONVOCATÒRIA

Beneficiari

Objecte

Import

 

 

 

 

 • Per a una major transparència, seria necessari incloure també la puntuació obtinguda en la valoració dels criteris d’atorgament de les subvencions, previstos a les seves bases específiques.

 

 

NOTA: Per a moltes entitats i ciutadans pot ser més fàcil la cerca d’informació si també s’inclou a la fitxa d’aquest indicador un enllaç directe a les fitxes dels indicadors 3.3.4 Convocatòries de subvencions i ajuts i 3.3.6 Ajuts atorgats.

En cas de dedicar una pàgina al web municipal a la informació sobre convenis i subvencions, es recomana també agrupar aquests continguts, entre altres.

 

4. D'on trec la informació

 • Dels acords municipals en aquesta matèria
 • De la base de dades nacional de subvencions, del MHAP
 • De la base de dades del CIDO de la Diputació de Barcelona

 

NOTA:  Mitjançant la Llei 5/2017 es va crear el Registre Únic d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC). La pàgina web de referència és: http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/ajuts-subvencions/registre/  Properament es podrà també obtenir la informació en aquesta web de la Generalitat de Catalunya.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Publica l’enllaç a una Taula amb totes les subvencions sol·licitades, indicant l’entitat, la secció o departament a que correspon la convocatòria, el projecte , si és per conveni o per concurrència competitiva, la data de la resolució i l’import atorgat o si s’ha desestimat. Presenta la informació en una pàgina web on es mostra tota la informació completa relativa a les subvencions i als ajuts (convocatòries, bases, tràmits, i atorgament dels ajuts i subvencions)

https://www.seu-e.cat/ca/web/espluguesdellobregat/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/subvencions-atorgades

 

Ajuntament de Manresa

Publica la Informació relativa a les concessions de subvencions i ajuts publicats per MINHAP al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones inclòs a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

https://seu-e.cat/ca/web/manresa/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/subvencions-atorgades

 

Ajuntament de Castellar del Vallès

Presenta un enllaç a la pàgina de subvencions, que inclou un text descriptiu de fàcil comprensió ciutadana sobre el procediment de subvencions, el seu control financer, la justificació de la despesa , i on aporta la relació de subvencions atorgades als darrers 10 anys , amb entitat beneficiària i import, i en format Excel de DADES OBERTES.

https://seu.castellarvalles.cat/36329/descriptiu/

 

Ajuntament de Tona

Publica els ajuts atorgats, per mitjà d’un enllaç a la pàgina on inclou la informació relativa a les subvencions, ajuts, beques, concursos i premis que atorga l'Ajuntament, i ho actualitza trimestralment. Descriu el diferents apartats per mitjà de textos informatius de fàcil comprensió ciutadana, i inclou l’Ordenança General de Subvencions, el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, i la consulta dels acords d’atorgament, des de l'any 2016.

https://www.seu-e.cat/ca/web/tona/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/ajuts-atorgats