Acció de govern i partits polítics / Acords de junta de govern

Els acords de les sessions de la  Junta de Govern Local, JGL, indicant-ne la data, el tipus de sessió (ordinària / extraordinària / urgent) i el número de la sessió.

 

NOTES:

La legislació només determina l’obligació de publicació dels acords de la JGL. Nogensmenys, quan la JGL adopta acords en matèries atribuïdes per delegació del Ple Municipal, sí que caldrà donar publicitat al contingut de les actes, en aquells acords concrets.

La publicació del contingut de les actes ha de respectar les garanties que estableix la legislació sobre protecció de les dades de caràcter personal, protecció de l’honor i de la intimitat.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.1.2.Acords-junta-govern

 

2. Tipus de gestió de la informació:

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar l’accés a les actes de JGL públiques tan de l’any actual com dels anteriors.
  • Facilitar mitjançant enllaços complementaris  l’accés a la informació de tots els òrgans de govern, amb informació sobre les seves competències i funcions, composició, documents de constitució, i actes, acords i altres documents de la seva activitat.

 

4. D'on trec la informació

  • Dels acords de JGL, que es troben a les actes d’aquest òrgan.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Dosrius 

Publica en una mateixa pàgina la informació municipal referida als seus òrgans de govern, Ple i Junta de govern local. Descriu de manera clara i senzilla l’òrgan, les seves funcions, periodicitat amb què celebra les seves sessions. Enllaços a la delegació de funcions de l’Alcaldia i del Ple a la JGL, a l'extracte dels acords de JGL i als seus membres. 

https://www.dosrius.cat/lajuntament/organs-de-govern-i-funcions/junta-de-govern-local/ 

 

Ajuntament de Castellar del Vallès

Publica les sessions de JGL amb les convocatòries i les actes convenientment anonimitzades.

https://actes.castellarvalles.cat/session/portadaPublica

 

Ajuntament de Centelles

Publica la convocatòria amb ordre del dia de la JGL, amb extracte de les actes, i amb la descripció, composició, i informació sobre les actes i les competències d’aquest òrgan.

https://www.centelles.cat/ajuntament/junta-de-govern