Organització política i retribucions / Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns

La informació referida als alts càrrecs directius, comissionats i comissionades, gerència, direccions generals d’empreses públiques que depenen de la institució i/o els càrrecs eventuals. Per tant no inclou els representants polítics escollits per la ciutadania. El personal eventual també contempla els assessors/es dels grups polítics.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.2.5.Alts-carrecs-i-carrecs-eventuals

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Fer públic el nom, cognom, contacte, retribució bruta anual, currículum, amb els mèrits professionals i tècnics que avalen l’exercici del lloc de treball corresponent i l’àrea de la qual depenen.
  • Publicar el codi de conducta vigent en el qual es concreti i desenvolupi els principis d’actuació d’aquests.

  • Publicar la situació patrimonial i d’activitats, amb la corresponent declaració de béns i d’activitats.

  • Actualitzar cada vegada que hi hagi un canvi en les persones que exerceixen aquests càrrecs.

  • Fer constar amb claredat el mandat al qual correspon.

  • Publicar també les seves agendes i una fotografia recent.

  • Especificar amb claredat en el cas que la institució no tingui cap alt càrrec contractat.

     

4. D'on trec la informació

Cartipàs, òrgans de govern, relació de llocs de treball.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Tarragona

Bona pràctica on, a partir del mòdul d'organització política del consistori del portal de transparència AOC, es publica la informació de tots els càrrecs electes, incloent agenda pública i declaració d'activitats i bens. Trobareu més informació d'aquesta bona pràctica a: https://www.aoc.cat/2020/1000272985/usos-nous-moduls-transparencia-3/ ​

https://www.seu-e.cat/ca/web/tarragona/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/alts-carrecs-i-carrecs-eventuals


Ajuntament de Molins de Rei

Bona pràctica que mostra, per al personal directiu i càrrecs eventuals: retribució, tipus de jornada i dedicació, horari, funcions i currículum

https://www.molinsderei.cat/personal-directiu-i-carrecs-eventuals/

 

Ajuntament de Barcelona

A transparència/Informació institucional i organitzativa es pot consultar la informació sobre els càrrecs eventual, gerències, comissionats i comissionades, Síndica de Greuges, amb el nom, les retribucions i el CV. En aquest mateix espai també apareix la informació dels càrrecs electes: 

https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/dades-dels-carrecs-municipals-i-eventuals

 

6. Material de suport

Consulteu Manual de configuració avançada dels ítems d’organització política (AOC)