Patrimoni / Inventari de vehicles oficials

Relació de vehicles oficials, propis de l’Ajuntament, o llogats.

S’ha d’actualitzar permanentment, amb aprovació anual de les rectificacions que s’hagin produït pel Ple municipal.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.3.3.Inventari-vehicles-oficials

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Elaborar i publicar una taula amb les dades mínimes següents:
    • Àrea o departament on estan adscrits
    • Tipus, Marca i model del vehicle
    • Any d’adquisició
    • Nombre d’unitats
  • Diferenciar els vehicles d’ús oficial per als càrrecs electes i els directius, en relació als que estan destinats a serveis municipals com policia municipal, serveis tècnics, serveis de manteniment, i altres.

 

4. D'on trec la informació

De l’expedient d’aprovació de l’inventari general del patrimoni, als acords del Ple municipal, a l’apartat de drets i valors mobiliaris corresponent als Vehicles.

 

 

5. Bones pràctiques

 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Publica la relació dels vehicles des del Portal de Transparencia, en format de dades obertes i amb informació gràfica sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica: 

https://www.seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/patrimoni/inventari-de-vehicles-oficials 

 

Ajuntament de Manresa

Publica les dades actualitzades del patrimoni, amb tres documents diferenciats , per a l’inventari general del patrimoni, l’inventari de vehicles, i la gestió del patrimoni. Ho publica en formats de DADES OBERTES.

http://www.manresa.cat/web/article/4111-patrimoni-de-l-ajuntament