Organització política i retribucions / Resolucions sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs

La informació d’un extracte de les resolucions de compatibilitat dels alts càrrecs de la institució, -representants polítics i personal directiu-, dictades pels òrgans competents.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.2.7.Resolucions-regim-incompatibilitats-alts-carrecs

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

 • Publicar un extracte de les resolucions que atorguin la compatibilitat de l’alt càrrec mentre l’autorització és vigent però no de les resolucions de denegació de la compatibilitat.
 • Publicar únicament les dades següents, segons llei de protecció de dades i garantia dels drets digitals:
 • Nom i cognoms de la persona afectada. 
 • Dades del lloc de treball principal ocupat (categoria, càrrec, dedicació horària, etc.)
 • Dades de l’activitat per a la qual s’autoritza la compatibilitat (descripció, caràcter públic o privat, dedicació horària, etc.)
 • Durada de la compatibilitat 
 • Número i data de la resolució
 • Informar de les principals causes d’incompatibilitats i com actuar:
  • Els advocats i procuradors que dirigeixin o representin parts en procediments judicials o administratius contra la corporació.
  • Els Directors de Serveis, funcionaris o restant personal en actiu del mateix ajuntament i de les entitats i establiments que en depenguin.
  • Els contractistes o subcontractistes de contractes, el finançament total o parcial dels quals vagi a càrrec de la Corporació municipal o d’establiments que en depenguin.
  • Davant una situació d’incompatibilitat hi ha dues opcions:
   • Optar entre la renúncia a la condició de regidor/a o
   • l’abandonament de la situació que doni lloc a la incompatibilitat.

 

4. D'on trec la informació

A la resolució d’atorgament de la compatibilitat de l’alt càrrec.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Barcelona

Bona pràctica que mostra de forma clara la declaració sobre causes d'incompatibilitat o activitats i la declaració de béns patrimonials dels membres de la corporació i personal directiu

https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/informacio-institucional-i-organitzativa

 

Ajuntament de Terrassa

Bona pràctica que mostra de forma clara la declaració sobre causes d'incompatibilitat o activitats i la declaració de béns patrimonials dels membres de la corporació i personal directiu

https://governobert.terrassa.cat/transparencia/2-3-4-acords-sobre-incompatibilitats/