Informació de la contractació pública / Consultes més freqüents sobre contractació

La relació de preguntes i respostes més freqüents en les consultes sobre processos de contractació. Cal anonimitzar les dades personals dels autors de la consulta.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.2.5.Consultes-frequents-sobre-contractacio

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 

  • Enllaçar l’indicador amb la plataforma de la Junta Consultiva de Contractació Pública de la Generalitat (*) , que ja és en sí mateixa una bona pràctica, doncs ofereix als licitadors respostes a les preguntes generals més freqüents que es poden presentar en la licitació de contractes. https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/pmf/

 

  • A la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya ja es poden trobar enllaços a les resolucions del Tribunal Català de Contractes del sector públic, i accessos als informes i criteris interpretatius de la pròpia Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

 

  • Al propi perfil contractant de cada ajuntament, es poden afegir documents o textos de les respostes a consultes específiques que es puguin produir en el procés d’una determinada licitació.

 

(*) NOTA: L’òrgan competent en matèria de supervisió i avaluació de la contractació pública de l 'Administració de la Generalitat és el responsable de publicar i mantenir actualitzada semestralment la informació relativa a criteris interpretatius, respostes vinculants i les consultes i respostes més freqüents en matèria de contractació, a què es refereixen les lletres g) i h) de l'article 13.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

4. D’on trec la informació

  • Del perfil del contractant de l’Ajuntament
  • De l'expedient de cada contractació, en resposta a les consultes que plantegen els licitadors.

 

5. Bones pràctiques