Informació de la contractació pública / Consultes més freqüents sobre contractació

La relació de preguntes i respostes més freqüents en les consultes sobre processos de contractació. Cal anonimitzar les dades personals dels autors de la consulta.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.2.5.Consultes-frequents-sobre-contractacio

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 

  • Enllaçar l’indicador amb la plataforma de la Junta Consultiva de Contractació Pública de la Generalitat (*) , que ja és en sí mateixa una bona pràctica, doncs ofereix als licitadors respostes a les preguntes generals més freqüents que es poden presentar en la licitació de contractes. https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/pmf/

 

  • A la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya ja es poden trobar enllaços a les resolucions del Tribunal Català de Contractes del sector públic, i accessos als informes i criteris interpretatius de la pròpia Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

 

  • Al propi perfil contractant de cada ajuntament, es poden afegir documents o textos de les respostes a consultes específiques que es puguin produir en el procés d’una determinada licitació.

 

(*) NOTA: L’òrgan competent en matèria de supervisió i avaluació de la contractació pública de l 'Administració de la Generalitat és el responsable de publicar i mantenir actualitzada semestralment la informació relativa a criteris interpretatius, respostes vinculants i les consultes i respostes més freqüents en matèria de contractació, a què es refereixen les lletres g) i h) de l'article 13.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

4. D’on trec la informació

  • Del perfil del contractant de l’Ajuntament
  • De l'expedient de cada contractació, en resposta a les consultes que plantegen els licitadors.

 

5. Bones pràctiques

 

Ajuntament de Barcelona

Publica un apartat de Contractació Pública on es pot consultar la informació general sobre contractació, on inclou les resolucions del Tribunal Català de Contractes del sector públic, i accessos als informes i criteris interpretatius de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, i a les preguntes més freqüents en les consultes en matèria de contractació.

https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/gestio-economica-i-administrativa

 

Ajuntament de Taradell

Publica al seu Perfil Contractant una guia per als licitadors en plataforma digital, per facilitar la presentació d’ofertes, i resoldre possibles dubtes.

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capDocument.pscp?reqCode=viewCapD&idCap=8419665&idDoc=34265728  

 

Ajuntament de Sabadell

Publica a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat , al Tauler d’avisos, dins l’apartat de Dubtes i preguntes, les respostes i aclariments a les consultes plantejades en determinats processos de contractació. Es pot veure un exemple a l’enllaç següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/questionsView.pscp?reqCode=view&cn=72869085&type=dcan