Qüestionari de transparència del Síndic de Greuges: 8 coses que has de conèixer

Segurament aquests dies heu rebut una comunicació del Síndic de Greuges convidant-vos a donar resposta (abans del 26 d'octubre) a un qüestionari de transparència per avaluar l'aplicació de  la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en l'any 2022.

I ara per donar resposta....d'on puc obtenir la informació?

Des del Gabinet d'Innovació Digital us volem ajudar a donar resposta! Per això us expliquem les 8 coses que has de conèixer per respondre aquest qüestionari si ets ens SeTDIBA o treballes amb el portal de transparència de l'AOC i una infografia resum del que tot seguit us expliquem.

I com sempre, us informem dels recursos que des del Gabinet d'Innovació Digital posem a la vostra disposició per continuar treballant la transparència en el vostre ens!


1. Quina estructura té el qüestionari?

8 blocs de preguntes, 38 preguntes: majoritàriament de resposta Sí/No i d'altres on requereixen dades internes.


2. Bloc 2- Portal de transparència: Quantes visites anuals heu tingut en el portal de transparència l'any 2022? Quantes descàrregues anuals de documents o taules heu tingut en el portal de transparència l'any 2022?

Aquesta informació la podeu obtenir del conjunt de dades que el Consorci AOC posa a la vostra disposició en el seu portal de dades obertes: només cal que hi accediu ("Anar al recurs") i treballeu amb el fitxer que es descarrega localitzant el vostre ens. Tindreu la informació de visites i descàrregues de documents per donar resposta.

[Si no sabeu com treballar amb el fitxer .csv que es descarrega, us recomanem que visualitzeu l'ajuda que t'oferim en el següent vídeo].


3. Bloc 3-Grups d'interès: Es publiquen en el portal de transparència les reunions mantingudes amb els grups d'interès o d'influència?

Item "1.1.5.Agenda institucional dels alts càrrecs i personal directiu", família "Informació institucional i organitzativa" del portal de transparència AOC. És aquí on la ciutadania pot consultar totes reunions realitzades pels alts càrrecs amb grups d'interès i quins han estat aquests.

Recursos que us oferim: per poder automatitzar la visualització d'aquesta informació en el vostre portal de transparència alhora que també s'informa en el vostre web institucional, posem a la vostra disposició el recurs de catàleg Publicació automatitzada d'informació de transparència.


4. Bloc 4- Bon govern: 

  • S'ha aprovat un codi de conducta dels alts càrrecs des de l'aprovació de la Llei catalana 19/2014?

Item "1.1.4. Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern", família "Informació institucional i organitzativa" del portal de transparència AOC.

Recursos que us oferim: posem a la vostra disposició un model de document de Codi de conducta que podeu utilitzar en el vostre ens per treballar des de la Xarxa de Governs Oberts de Catalunya.
 

  • Quantes convocatòries de subvencions s'han fet l'any 2022?

Item "3.3.4. Convocatòries de subvencions i ajuts", família Contractes, convenis i subvencions del portal de transparència AOC. És una informació que el portal us ofereix de manera automatitzada i que prové de les publicacions oficials de les convocatòries.
 

  • Quantes licitacions s'han fet durant l'any 2022?

I​tem "3.2.7. Informe de contractes adjudicats segons el procediment", família Contractes, convenis i subvencions del portal de transparència AOC. En aquest item, és convenient publicar les dades estadístiques sobre els contractes adjudicats, amb el seu volum pressupostari, i els seus corresponents percentatges per cadascun dels procediments establerts per la legislació de contractes del sector públic.
 

  • Quantes cartes de serveis adaptades als requisits de la Llei catalana 19/2014 s'han aprovat des que va entrar en vigor?

Item "5.5.3.Catàleg i cartes de serveis", família Serveis i tràmits del portal de transparència AOC. En aquest apartat es recomana que s'informi o es publiqui un document sobre els serveis que presta una unitat, els compromisos adquirits en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació, i els mecanismes de participació de la ciutadania i de les persones usuaries en la millora de la prestació.
 

  • Quantes enquestes s'han fet sobre el grau de satisfacció de les persones usuàries pel que fa als serveis públics i les activitats gestionades?

Item "5.3.6.Avaluacions de qualitat dels serveis públics", família Serveis i tràmits del portal de transparència AOC. En aquest item es recomana publicar la informació relativa als resultats de l’avaluació de la qualitat dels serveis públics que s’ofereixen a la ciutadania, d’acord amb les normes, indicadors i estàndards de qualitat de cadascun d’ells.
 

5. Bloc 5- Qualitat normativa: La vostra administració ha aprovat un pla normatiu anual o un instrument equivalent de planificació normativa?

Item "2.2.9. Pla anual normatiu", família "Acció de govern i normativa" del portal de transparència AOC. És aquí on la ciutadania pot consultar les iniciatives reglamentàries, ordenances i reglaments, reglaments orgànics i estatuts d’entitats dependents, que han de ser aprovades l'any següent en el vostre ens.


6. Bloc 6-Govern obert

  • Com a administració, heu fet servir algun 'dataset' (conjunt de dades) d'una altra administració?

Tots els ens que utilitzen el portal de transparència de l'AOC són usuaris de "datasets" d'altres administracions i del propi Consorci AOC, ja que la informació del items del portal de transparència que es consideren automàtics, el que fan és nodrir-se d'informació d'altres administracions per mitjà de "datasets" d'aquestes o dels "datasets" que el Consorci AOC treballa per facilitar la informació. Per tant, la resposta és afirmativa.

A títol d'exemple: item 3.3.4.Relació de contractes menors històric, on podem visualitzar la principal informació dels contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) que es van adjudicant al llarg de l'any. Aquesta informació prové del departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya (item automàtic amb dades obertes).
 

  • Pel que fa als canals que generin interlocució o diàleg, així com d'intervenció en l'aplicació i l'avaluació de les polítiques públiques amb la ciutadania:

Item "6.1.1.Espais de participació ciutadana", família Participació del portal de transparència AOC. En aquest apartat s'informen els diferents canals de participació ciutadana que té l’ens local.
 

  • Canals per fer arribar a l'administració propostes, suggeriments i opinions:

Item "5.1.6.Suggeriments, queixes i propostes", família Serveis i tràmits del portal de transparència AOC. En aquest apartat es recomana donar a conèixer els canals per fer arribar les propostes d’actuació o millora i els suggeriments, amb relació amb el funcionament dels serveis públics i també els realitzats pels ciutadans a l’Ajuntament, per mitjà del Portal de la Transparència, o per qualsevol altre mitjà que escullin els ciutadans.
 

7. Bloc 7- Règim sancionador

Per donar resposta a les diferents preguntes sobre nombre de denúncies, procediments sancionadors i sancions imposades per incompliment de la Llei 19/2014, podeu obtenir les dades dels expedients classificats en el vostre gestor expedients amb la sèrie documental 2991 Expedients disciplinaris per faltes del personal.
 

8. Bloc 8-Accés a la informació pública

Per donar resposta a les diferents preguntes sobre les Sol·licituds d'accés a la informació pública podeu obtenir les dades dels expedients classificats en el vostre gestor expedients amb la sèrie documental 1314 Sol·licituds d'accés a la documentació i/o la informació.

Recursos que us oferim: per poder automatitzar la visualització d'aquesta informació en el vostre portal de transparència, posem a la vostra disposició el recurs de catàleg Publicació automatitzada d'informació de transparència.Esperem que aquesta guia us sigui d'ajuda!

1
1
Categories:
General