Normativa

Quatre elements bàsics a tenir en compte per posar en marxa el Sistema Intern d'Informació

Us recordem que la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513 ), estableix que totes les entitats del sector públic, incloses totes les de l’administració local, han de disposar d’un sistema intern d’informació.

1
4

Dades obertes i reutilització de la informació del sector públic. Transposició de la Directiva (UE) 2019/1024

Després de l'aprovació de la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a les dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic, s’ha dut a terme la seva transposició a l'ordenament jurídic espanyol, en data 3 d

El Sistema d’Integritat Institucional, element essencial per a les AAPP que executen fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

Sabeu a què ens referim quan parlem de Sistema d’Integritat Institucional? Doncs podríem definir-ho com un instrument de caràcter essencialment preventiu, dirigit a millorar la infraestructura ètica de la nostra organització pública, a prevenir la corrupció i les conductes públiques inadequades i, en conseqüència, a consolidar la confiança ciutadana en les nostres institucions.

Preguntes més freqüents del Decret 8/2021 (Municat)

Sabeu on ha d’estar disponible la informació pública subjecta a publicitat activa?

Sabeu com s’ha d’oferir la informació subjecta a publicitat activa?

Sabeu qui és el subjecte responsable de la informació a publicar?

Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública - Infografia en 2 minuts

Avui compartim la Infografia publicada pel Centre d'informació sobre el Govern de la Generalitat de Catalunya que resumeix “En 2 minuts” l’aprovació del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.