Recomanacions

El Tribunal de Cuentas publica l'Informe de fiscalització del compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a les entitats locals

El Tribunal de Cuentas ha publicat un Informe relatiu a la fiscalització del compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG) a les entitats locals.