Recomanacions

Quatre elements bàsics a tenir en compte per posar en marxa el Sistema Intern d'Informació

Us recordem que la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513 ), estableix que totes les entitats del sector públic, incloses totes les de l’administració local, han de disposar d’un sistema intern d’informació.

1

El Tribunal de Cuentas publica l'Informe de fiscalització del compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a les entitats locals

El Tribunal de Cuentas ha publicat un Informe relatiu a la fiscalització del compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG) a les entitats locals.