Pla Estratègic de Govern Obert de l’Ajuntament de Rubí

A l’Ajuntament de Rubí estan d’estrena!

Sí, sí, com ho sentiu. I és que s’han dotat d'un Pla Estratègic de Govern Obert.

El Ple celebrat el 22 de juny de 2021 ha donat compte del Pla Estratègic de Govern Obert 2021-2030, el qual ha permès avançar en transparència, participació, dades obertes i  dret d'accés a la informació pública, entre altres matèries.

Aquest Pla s’estructura en:

  • 3 eixos

  • 11 línies

  • 37 actuacions a impulsar

Els 3 grans eixos que identifica són:

Eix 1: Impuls de la transparència, ètica i integritat en la gestió municipal

Eix 2: Aprofundiment en les dinàmiques d’interacció, participació i col·laboració amb la ciutadania

Eix 3: Foment de la cultura i del treball en xarxa en l'àmbit del govern obert

Tots 3 eixos combinaran tant la dimensió interna (dins del mateix Ajuntament) com l’externa (ciutadania), ja que la visió de futur que té l’Ajuntament de Rubí en l’àmbit del govern obert és la d’assolir una robusta cultura de la transparència, la integritat, la participació i la col·laboració tant amb la ciutadania com a nivell intern del propi Ajuntament.

Tal i com apunta la Presentació del Pla, des del darrer trimestre de 2015 −en el qual es va crear el servei primigeni (Transparència i Bon Govern)−, s’han implantat, a l’Ajuntament de Rubí, les bases que han permès la recent creació de la Unitat de Govern Obert.

També en la seva Presentació en destaquen alguns dels múltiples objectius:

  • Millorar l’eficàcia en la gestió de les demandes d’informació pública (assolint els trenta dies per respondre) i les peticions dels membres de la corporació (per assolir el temps màxim de resposta en cinc dies).

  • Optimitzar els recursos sumant-se al Portal de Transparència i Portal de Participació de la Generalitat, per compartir les dades dels municipis de Catalunya i assolir una visualització homogènia amb uns criteris comuns.

  • Continuar treballant en la facilitació i millor eficiència en els processos que tenen a veure amb la tramitació i el tractament d’expedients (cartes de serveis, consultes públiques prèvies, registre de convenis, anonimització de documents…).

  • Avançar en el desplegament del Codi de conducta, la publicació d’agendes i relacions amb els grups d’interès i, en un prisma més ampli, en l’impuls de la integritat institucional.

  • Promoure la participació ciutadana, tant en els processos d’elaboració de normes com en la gestió pública consolidant els Pressupostos participatius, cada vegada amb una dotació més àmplia. Mantenir com un element estratègic els Pressupostos participatius d’infants i adolescents, col·laborant amb el Consell dels Infants i Adolescents de Rubí i mantenint el compromís de Rubí com a Ciutat Amiga de la Infància (UNESCO).

La Regidoria de Govern Obert és qui s’encarrega de liderar el Pla, marcar les directrius polítiques i garantir un retiment de comptes adequat.

Trobareu tota la informació a:

Informació relacionada:

Materials de suport:

Posem a la vostra disposició la següent infografia que us ajudarà a entendre les obligacions de publicitat en relació amb els grups d’interès i com gestionar-ho:

La Xarxa de Governs Transparents de Catalunya recomana Indicadors de transparència: https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.3.7.Indicadors-transparencia