El Síndic de Greuges publica l'Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. Abril 2021

El Síndic de Greuges ha publicat l'nforme anual que mesura l'estat de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern de les institucions públiques catalanes. 

En aquesta notícia destaquem algunes de les reflexions que consten en l'informe. 

Publicitat activa

L'informe del Síndic confirma la percepció d’estancament del desplegament de la transparència activa sobre la qual ja s’alertava en informes anteriors. Entre els continguts que es troben a faltar en gairebé tots els portals,l'informe insisteix en la necessitat de "prioritzar la publicació de les dades relatives a l’avaluació dels serveis que es presten a la ciutadania, els estàndards de qualitat establerts en la prestació d’aquests serveis i les dades sobre el seu compliment."

Respecte de la recent aprovació de Decret 8/2021, el Síndic confia que permetrà donar impuls al compliment de la Llei en matèria de publicitat informativa, facilitarà la publicació d’informació que generava dubtes i contribuirà que el compliment sigui més homogeni. Amb tot, es destaca que el temps transcorregut d’ençà de l’aprovació de la Llei comportarà un esforç addicional per adaptar aquelles pautes existents que no s’adeqüin a aquest Decret.

Tanmateix, pel que fa a la qualitat de la informació objecte de publicitat, considera que és un repte pendent "facilitar-ne la comprensió, sobretot de la informació que pot ser més complexa i tenint en compte diferents perfils d’usuaris del portal." 

La Diputació de Barcelona està treballant en una proposta de materials, oferts a través d'aquesta mateixa comunitat, que té per objectiu complementar els criteris publicats per la Xarxa de Governs Transparents amb recomanacions adreçades a millorar la comprensió i la comunicació dels continguts. 
D'altra banda, enguany hem incorporat en el pla de formació l'acció formativa: Gestió de la transparència: dit i fet, que té entre els seus objectius oferir recursos per transformar la informació administrativa en informació propera al ciutadà.

Trobareu més informació al Banc d'Accions Formatives: http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercador_baf_ens_locals/detalleBAF.do?id=4096 

L'informe del Síndic recomana "reforçar els espais de suport i col·laboració amb les entitats amb més dificultats per complir les obligacions de transparència i que 
els responsables d’aquestes entitats planifiquin i prioritzin aquest compliment" i en concret recomana "incrementar el suport als ens locals amb menys recursos perquè puguin donar compliment a les obligacions de publicitat"

La Diputació de Barcelona està treballant diferents línies de suport: 
- Suport tècnic directe als ens locals de fins a 1.000 habitants a través de la coordinació amb els consells comarcals per ajudar en l'actualització dels portals de transparència. 
- Elaboració de continguts, recomanacions i identificació de les millors pràctiques a través de l'apartat Treu-li el suc al portal de la comunitat Transparència i govern obert. 
- Suport tècnic a través del catàleg de serveis a partir de 2022 per a ens locals de fins a 10.000 habitants i consells comarcals. 

Trobareu més informació al catàleg de serveis: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=22142

Accés  al la informació pública

Pel que fa a l'accés a la informació pública, aquest any l'informe no "ha analitzat les resolucions denegatòries del dret d’accés publicades en els portals, com s’havia fet en les avaluacions anteriors, perquè es considera que aporten una informació limitada, en la mesura que són molt poques les administracions que les publiquen."

Conscients que aquest és un dels paràmetres d'avaluació habituals del Síndic, des del Gabinet d"Innovació Digital s'està treballant per incorporar en les eines SeTDIBA (de les que en són beneficiàries 108 ens locals) la informació referent als expedients d'accés a la informació pública objecte de transparència activa, facilitant d'aquesta forma la seva publicació al portal de transparència.   

En qualsevol cas, l'augment del nombre de peticions d'accés a la informació pública és una realitat, havent-se produit l’increment "més significatiu de sol·licituds d’accés a la informació pública en els ajuntaments de 5.001 fins a 20.000 habitants (amb un augment del 61,8% de sol·licituds rebudes respecte l’any anterior)"

Font: Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. Abril 2021

Destaquem que la metodologia de test del sol·licitant ocult (que consisteix a l'enviament de peticions a les AAPP a nom d'un ciutadà i en analitzar el tractament, la gestió i resposta que les mateixes fan) ha ampliat la seva cobertura enguany. Com a resultat, s'han enviat peticions a pràcticament la totalitat dels ajuntaments a partir de 500 habitants. Els ajuntaments d'entre 501 hab i 20.000 habitants són els que presenten una % inferior de resposta davant d'aquesta petició. 

Font: Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. Abril 2021

Un altre aspecte avaluat a partir de la metodologia del test del sol·licitant ocult, ha estat el termini de tramitació. En aquest sentit, cal millorar la resolució de les peticions d'accés dins del termini legal establert. 

Font: Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. Abril 2021


Pel que fa al procediment d’accés a la informació pública a les AAPP, el Síndic recorda "que l’article 19.2 de la Llei 19/2014 obliga les administracions públiques a adoptar les mesures organitzatives necessàries per garantir el compliment del dret d’accés a la informació pública, i més específicament l’article 27.4 determina que han d’establir sistemes per integrar la gestió de les sol·licituds d’informació en l’àmbit de la seva organització interna."

La Diputació de Barcelona ofereix enguany cursos de formació sobre la Gestió del dret d'accés a la informació pública als ens locals.  

Trobareu més informació al següent enllaç del Banc d'Accions Formatives -->   http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercador_baf_ens_locals/detalleBAF.do?id=4093

En aquest sentit el Síndic "en vista de la reiteració d’unes dades molt limitades de desplegament normatiu autònom i concentrat en les administracions de més capacitats, cal reiterar la conveniència d’elaborar models, a través dels mecanismes de cooperació interadministrativa, que permetin que aquesta regulació adaptada a cada organització es pugui estendre a administracions amb menys capacitat. En tot cas, el Síndic apunta la falta del desplegament organitzatiu i l'absència d'una unitat encarregada de la gestió de control de les peticions d'accés a la informació pública com a possible causa de la manca de resolució de les peticions d'accés.

Font: Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. Abril 2021

En el capítol de recomanacions relatives a accés a la informació pública destaquem d'una banda la petició de difondre el dret d’accés a la informació pública en el conjunt de la ciutadania per impulsar el seu ús i el recordatori del Síndic a les AAPP conforme no és admissible el silenci davant una sol·licitud d’accés a la informació

Podeu accedir a l'informe complert i també als documents annexos de les dades recopilades a: Informe anual de transparència