El Síndic de Greuges publica l'Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. Març 2022

El Síndic de Greuges ha publicat l'Informe anual que mesura l'estat de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern de les institucions públiques catalanes. 

Les dades que s’analitzen en aquests informe corresponen a l’any 2020 −excepte en el cas de l’anàlisi dels portals de transparència i del test del sol·licitant ocult, que s’han portat a terme l’any 2021−.

En aquesta notícia destaquem algunes de les reflexions i recomanacions que consten en l'informe així com les eines i recursos que des del Gabinet d'Innovació Digital de la Diputació de Barcelona us facilitem per ajudar-vos a donar resposta a la Llei 19/2014.

Publicitat activa

L'informe del Síndic confirma la percepció d’estancament, en bona part dels ens obligats, del desplegament de la transparència activa sobre la qual ja s’alertava en informes anteriors. El factor més determinant d’aquesta situació és la dimensió i els recursos de cada administració.

Les recomancacions del Síndic en quan a publicitat activa:

 • Cal estendre i consolidar els instruments de cooperació amb els ens amb menys recursos.

 • Les mancomunitats i els consorcis també requereixen un suport general i el guiatge de les administracions que en formen part perquè donin compliment a les obligacions de publicitat.

 • Promoure que cada administració generi dades obertes en origen que es puguin publicar de forma automatitzada en el portal de transparència, sempre que sigui possible.

 • Tota la informació preceptiva s’ha de poder localitzar en un mateix portal, directament o per enllaç, i que la informació ha d’estar estructurada per ser comprensible. Es manté el portal AOC com a plataforma de la majoria d’ajuntaments per publicar la informació, i també cal destacar el paper de les diputacions, que han proporcionat un disseny de web institucional que ha facilitat la publicació d’informació de manera estructurada. 

Des del Gabinet d'Innovació Digital de la Diputació de Barcelona:

 • Oferim el recurs de la Xarxa de Suport al Govern Digital (XSGD) per ens locals menors de 1.000 hab. a través dels consells comarcals amb l'objectiu de donar l’impuls, suport i acompanyament als ajuntaments, per a la realització dels processos de canvi en la gestió interna, en les relacions interadministratives i en la relació amb la ciutadania que comporta l’aprofitament de les potencialitats de l’ús dels mitjans electrònics.

 • Oferim el recurs tècnic de catàleg "Gestió de la transparència" per ajuntaments menors de 10.000 habitants i consells comarcals.

 • Realitzem formació adaptada a l’actualització del portal per part d’ens dependents, consorcis i mancomunitats

 • Realitzem formació sobre com aprofitar totes les possibilitats del Portal de transparència

 • Publiquem periòdicament continguts a la comunitat virtual de Transparència i Govern Obert sobre l'àmbit de la transparència i la publicitat activa i informativa.

 • Treballem integrant visualitzacions web/portal per facilitar l’accessibilitat i en l'obertura de les dades obertes i en millorar l’estructura del portal per incloure ítems dels ens dependents (XGT).

 

Accés a la informació pública

L'informe del Síndic posa de manifest que durant l’any 2020, les administracions públiques catalanes van rebre un total de 9.874 sol·licituds d’accés a la informació pública, la qual cosa suposa una reducció de l’11,8% respecte a les sol·licituds rebudes l’any anterior. L'Administració local concentra el nombre més alt de sol·licituds d’accés a la informació pública (85% del total), mentre que el 13,1% ha estat dirigida a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i als ens que en depenen.

Les dificultats per identificar i resoldre dins de termini les sol·licituds –juntament amb l’absència d’una unitat amb la funció específica de vetllar per la identificació, tramitació i resolució de les sol·licituds– són darrere d’un nombre rellevant de casos de manca de resposta.

Les recomancacions del Síndic en quan a accés a la informació pública:

 • Cal difondre el dret d’accés a la informació pública en el conjunt de la ciutadania.

 • La manca de resolució expressa no pot ser una forma de finalitzar les sol·licituds d’accés a la informació pública. Disposar d’unitats d’informació i adaptar el procediment d’accés a l’organització pròpia haurien de contribuir a reduir les xifres de silenci.

Des del Gabinet d'Innovació Digital de la Diputació de Barcelona, i per mitjà de la comunitat virtual de Transparencia i Govern Obert:

 • Oferim al membres registrats, la possibilitat de realitzar consultes generals sobre el procediment d'accés a la informació pública als tècnics del Gabinet d'Innovació Digital a través del formulari "Tens una consulta sobre Accés a la Informació?" .

 • Us facilitem recursos útils per gestionar les peticions d'accés a la informació pública a través dels apartats Gestionar les SAIP i Novetats

 • Seguim treballant en facilitar eines, recursos i formacions per a que pugueu acomplir amb la Llei 19/2014 i les recomanacions del Sindic.

 • Publiquem periòdicament continguts a la comunitat virtual de Transparència i Govern Obert sobre l'àmbit de la transparència i la publicitat activa i informativa.

Grups d'interès

Tot i que ha augmentat el nombre de grups inscrits des de la darrera vegada que es va analitzar aquesta informació (3.819 respecte a 3.195 el 2019), persisteix l’incompliment generalitzat en l’àmbit local d’aquesta obligació, ja que la gran majoria d’ens locals no han creat el seu propi registre de grups d’interès ni tampoc s’han adherit al Registre de grups d’interès de Catalunya.

D'altra banda, una part rellevant de les administracions no publiquen en el portal de transparència els contactes dels seus càrrecs públics amb els grups d’interès, en aplicació de l’obligació de fer públics els contactes amb aquests grups que figurin en la seva agenda oficial. 

Les recomancacions del Síndic en quan a grups d'interès:

 • Cal garantir que es fan públics els  contactes i les reunions que mantinguin amb grups d’interès els directius d’administracions locals i altres entitats obligades.

Des del Gabinet d'Innovació Digital de la Diputació de Barcelona:

 • Realitzem formació sobre els grups d’interès i l’agenda política.

 • Us facilitem recursos, a través de la comunitat virtual de Transparencia i Govern Obert, per resoldre tots els dubtes que pugueu sobre els grups d'interès i que trobareu a Bon Govern - Grups d'Interès

 • Seguim treballant en facilitar eines, recursos i formacions per a que pugueu acomplir amb la Llei 19/2014 i les recomanacions del Sindic.

 • Publiquem periòdicament continguts a la comunitat virtual de Transparència i Govern Obert sobre l'àmbit de la transparència i la publicitat activa i informativa.

Bon govern i bona administració

En aquest apartat es fa referència a les obligacions que recull la Llei 19/2014 amb relació als codis ètics dels alts càrrecs, les cartes de serveis i la qualitat normativa, com a elements que integren el model de bona governança que pretén instaurar la Llei.

Les recomancacions del Síndic en quan a bon govern i bona administració:

 • Codi de conducta: cal que tots les administracions i entitats aprovin un codi de conducta dels directius públics.

 • Cartes de servei: cal difondre entre els gestors públics i la ciutadania el paper de les cartes de serveis com a instrument de garantia del dret a uns serveis de qualitat. Cal valorar l’oportunitat d’aprovar models de cartes de serveis en l’àmbit local i així evitar l’heterogeneïtat de models i estructures que pugui confondre la ciutadania amb relació al que pot esperar d’una carta de serveis i on localitzar els continguts essencials.
 • Avaluació de la qualitat normativa: cal incorporar instruments d’avaluació i de qualitat normativa en l’àmbit local, promoure actuacions de formació per fer arribar als responsables municipals d’elaborar les normes la rellevància d’aquestes tècniques així com la creació d’unitats de millora de la regulació allà on per capacitat sigui possible, i de caràcter supramunicipal, mitjançant instruments de cooperació i associació, quan no sigui factible individualment. També cal promoure l’elaboració de plans normatius anuals, com a instruments de previsió normativa.

Des del Gabinet d'Innovació Digital de la Diputació de Barcelona:

 • Realitzem formació sobre la implantació de codis de conducta.

 • Facilitem recursos a través de la comunitat virtual de Transparència i Govern Obert, com el model de codi de conducta elaborat per la XGT, en l'apartat de Bon Govern.

 • Seguim treballant en facilitar eines, recursos i formacions per a que pugueu acomplir amb la Llei 19/2014 i les recomanacions del Sindic.

 • Publiquem periòdicament continguts a la comunitat virtual de Transparència i Govern Obert sobre l'àmbit de la transparència i la publicitat activa i informativa.

Govern Obert

Un dels principis de govern obert que estableix la Llei 19/2014 és l’impuls de mecanismes i instruments que permetin la interrelació amb les ciutadans.

Només un terç de les administracions contesten que disposen de canals d’escolta activa estables, generalment a través del mateix portal de transparència i la bústia de correu. Per contra, canals d’interlocució més puntuals, com ara les enquestes i les consultes ciutadanes, són utilitzats per molt poques administracions. Un espai per formular propostes i suggeriments és, amb diferència, el canal d’interlocució amb la ciutadania més estès entre les administracions, ja que dues terceres parts manifesten disposar-ne. Els mecanismes més utilitzats per rebre propostes i suggeriments també són la bústia de correu electrònic i el portal de transparència.

L’existència de canals permanents d’interlocució entre l’Administració i la ciutadania està molt vinculada a la mida i la capacitat de cada administració.

Les recomancacions del Síndic en quan a govern obert:

 • Cal estendre l’ús d’eines de govern obert entre tots les administracions

 • Les eines de govern obert han de generar una veritable interlocució amb la ciutadania, no poden ser merament un instrument de recollida passiva d’opinions, propostes i valoracions.

Des del Gabinet d'Innovació Digital de la Diputació de Barcelona:

 • Publiquem periòdicament continguts a la comunitat virtual de Transparència i Govern Obert sobre l'àmbit de la transparència i la publicitat activa i informativa.

Podeu consultar l'informe complert i també als documents annexos de les dades recopilades a: Informe del Síndic de Greuges 2022-Transparència, accés a la informació pública i bon govern març 2022

Informació relacionada:

Si voleu rebre les novetats setmanals en matèria de transparència, accés a la informació pública, dades obertes i bon govern només heu de donar-vos d'alta a la comunitat: https://governobert.diba.cat/node/411