Codis de bon govern i conducta

El codi de conducta dels alts càrrecs és una de les obligacions de la Llei de 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern que incorpora el títol V, dedicat al Bon Govern.

Tal i com s'estableix en el preàmbul de la llei de transparència, el bon govern són el conjunt de principis, obligacions i regles per tal que l'activitat pública es porti a terme en les millors condicions possibles i es garanteixi així uns serveis públics de qualitat.

En aquest sentit, la Llei estableix els principis de bon govern que ho han de fer possible, els quals han d'ésser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta.

Què és el Codi de conducta dels alts càrrecs?

La llei estableix que els governs locals, qualsevol que sigui la seva dimensió,  han d'elaborar un codi de conducta dels seus alts càrrecs que concreti i desenvolupi un conjunt de principis d'actuació relatius a:

  • transparència,
  • imparcialitat,
  • igualtat de tracte,
  • gestió adequada i aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària,
  • rendició de comptes,
  • exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, entre d'altres,

a més dels compromisos de formular:

  • el règim d'incompatibilitats
  • les declaracions de béns i els drets patrimonials 

La finalitat principal del Codi de conducta és prevenir i impedir l’aparició o reproducció de conductes no ajustades als valors i principis ètics i a les normes de conducta per aconeguir així un reforçament de la confiança ciutadana en les institucions.

Els principis establerts a la llei són una llista de caràcter obert que permet que els ens locals n'estableixin d'addicionals i determinin les conseqüències d'incomplir-los.
 

Des de la Xarxa de Governs Transparents s'ha elaborat aquest model de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals, i una guia per a l'aplicació del model de codi. També s'han elaborat models de registre de regals, invitacions a àpats i esdeveniments, viatges i entrevistes i reunions per donar compliment al codi de conducta.

Administracions amb codi de conducta dels alts càrrecs aprovat

Podeu consultar en el següent mapa elaborat pel CIDO les administracions que han aprovat un codi de conducta.

Per últim, posem a la vostra disposició la següent infografia que podeu reutilitzar: 

Model codi de conducta: Què és el codi de conducta de l'alt càrrec?

El codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona

El Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple de la corporació de 30 de març de 2017, recull el conjunt de principis i compromisos que ha d’assumir la corporació amb relació a les parts interessades (o stakeholders), i orienta les pautes de comportament de tot el personal al servei de la corporació amb la finalitat d’incrementar els nivells de transparència en la gestió pública i potenciar el comportament ètic i socialment responsable. 

El Codi preveu el seu desplegament a través de l'elaboració de guies i codis d’aplicació específics per als diferents col·lectius, els quals hauran de concretar els comportaments a adoptar per a donar compliment als principis i compromisos de bon govern establerts.

El Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona constitueix el primer instrument de desplegament del Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional de la Diputació, i dona compliment al mandat previst a l'article 55.3 de la llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest Codi, aprovat pel Ple de la corporació del 22 de març de 2018, és un marc autoregulador d'aplicació a tots els càrrecs representatius i el personal directiu de la Diputació de Barcelona i de les entitats del seu sector públic que hi depenen íntegrament, que han de formalitzar la seva adhesió.

Què és el Codi ètic?

El Codi ètic constitueix un marc ètic comú tant per al conjunt de persones que treballen a les administracions i els sectors públics respectius, com les que treballen en organitzacions privades i entitats que fan efectius serveis públics per compte de les administracions, sense perjudici de quina sigui la seva posició, condició o règim jurídic de vinculació.

L’objectiu principal del Codi és el d’assegurar uns estàndards morals i d'excel·lència, així com afavorir la reputació positiva de les institucions, tot orientant l’actuació dels servidors públics des de la clau dels valors, reforçant d’aquesta manera la integritat de les seves actuacions i contribuint així a impulsar la millora del servei públic, la millora de la qualitat democràtica, i la recuperació de la confiança de la ciutadania en les seves institucions.

La finalitat última, doncs, és la d’impulsar el bon govern, i més enllà, la credibilitat del sistema politicoinstitucional.

El codi ètic del servei públic de Catalunya (Govern, Administració de la Generalitat i entitats del seu sector públic)

El Codi ètic del servei públic de Catalunya, aprovat per Acord GOV/164/2021, de 26 d'octubre, d'adopció del Codi ètic del servei públic de Catalunya per part del Govern de la Generalitat i l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic, respon al mandat que el Parlament de Catalunya va fer al Govern de la Generalitat el mes d’octubre de 2016.

L’objectiu principal del Codi és orientar l’actuació dels servidors públics des de la clau dels valors, reforçant d’aquesta manera la integritat de la seva actuació i contribuint així a impulsar la millora del servei públic, la millora de la qualitat democràtica, i la recuperació de la confiança de la ciutadania en les seves institucions.

Es tracta d’un codi marc, ja que el seu contingut vol ser el més general i transversal possible a totes les modalitats de servei públic perquè pugui ser aplicat tant a les administracions públiques com a les organitzacions i entitats de gestió privada que presten serveis públics a Catalunya. Aquest caràcter de marc general del Codi afavoreix que pugui complementar-se amb els codis actualment existents i desplegar-se i completar-se amb codis ètics propis de serveis específics (sanitaris, educatius, de seguretat...) inclosos sota el paraigua del servei públic.