Tipologia documental DACI (Declaració d'absència de conflicte d'interès) a SeTDIBA

Arrel de la necessitat normativa que regula els procediments d'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les Declaracions d'absència de conflicte d'interès (DACI) resulten un instrument fonamental per acomplir amb els requeriments legals.

Què és la DACI?

La Declaració de conflicte d'interessos és una actuació obligatòria per als òrgans gestors de projectes finançats o a finançar pel Fons Next Generation UE (article 6 de l’Ordre 1030/2021).


Qui de l'ajuntament ha de signar la DACI?

Han de subscriure la DACI les persones que signin qualsevol document de l’expedient de contractació, subvenció o de gestió de Fons NGUE, i també els integrants dels òrgans col·legiats que participin del procediment (mesa, òrgan de valoració o assimilat i junta de govern, si fos el cas). L’anterior inclou els tècnics que intervinguin en el procediment amb la seva signatura i el responsable del contracte o subvenció.


Tipologia documental DACI a SeTDIBA

Per tal que els ens locals SeTDIBA tinguin més facilitat a l'hora de sistematitzar aquest tipus documental, i poder-los localitzar de forma àgil en cas de necessitat, s'ha creat una nova tipologia documental:

DECLARACIÓ ABSÈNCIA CONFLICTE INTERÈS (TD05-010)

La incorporació d'aquesta nova tipologia documental permetrà identificar les DACI corresponents a cada expedient i alhora, detectar quins són els expedients en els quals cal incorporar aquest instrument al ser projectes finançats o a finançar pel Fons Next Generation UE.

Podeu consultar la informació corresponent a aquesta tipologia documental i el llistat complet de tipologies documentals a:

Nova tipologia documental DACI (Declaració d'absència de conflicte d'interès) a SeTDIBA.


Informació relacionada

1 comentari

Brunet Rivero, Míriam

Bona tarda,

La nova Ordre HFP 55/2023 d'anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d'interès obliga a modificar les declaracions DACI que teníem fins ara. El dubte és si la modificació s'ha d'extendre a les DACI a signar pels contractistes/subcontractistes i/o beneficiaris de subvencions. De l'Ordre sembla despendre's que únicament afecta a les DACI del personal que participarà en els procediments i dels càrrecs electes que formin part dels òrgans competents.

És així?

Gràcies.