Pla de mesures antifrau. Models i documents

Els documents públicats es publiquen amb la llicència creative commons tipus by-sa. Aquesta llicència indica que està permès el seu ús i la creació d'obres derivades sempre i quan a) es reconegui de forma explícita la font i autoria original i  b) les obres derivades que es generin s'alliberin sota idèntics termes.

1. Pla de Mesures Antifrau. Model de document

En aquest apartat trobareu el model de Pla de Mesures Antifrau que la Diputació de Barcelona ofereix al conjunt d’ens locals que vulguin elaborar el seu propi Pla.

La proposta de Pla de Mesures Antifrau s'ha realitzat:

 • adaptant les mesures per tal que siguin assumibles per ens locals de menor capacitat tècnica i complexitat organitzativa

 • incorporant mesures que ja són d'obligatori compliment d'acord amb el marc legal vigent i per tant, no suposen una càrrega addicional als ens locals

 • incorporant els instruments i recursos de fàcil adopció que proveeix la mateixa Diputació de Barcelona o la Xarxa de Governs Transparents. 

Així mateix, també disposeu del Model de Pla de Mesures Antifrau coordinat per la Diputació de Barcelona i la Federació Catalana de Municipis i elaborat pel Dr. Rafael Jiménez Asensio, el qual trobareu disponible a través de l’accés restringit de la FMC [+ info].

2. Declaració institucional de compromís de lluita contra el frau i la corrupció

L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre recull la necessitat d'aprovar al més alt nivell institucional el compromís ferm contra el frau i la corrupció. Es recomana que aquesta declaració sigui aprovada pel Ple de la corporació.

 

3. Declaració absència de conflicte d'interessos (DACI)

3.1. Què és la DACI?

La Declaració de conflicte d'interessos és una actuació obligatòria per als òrgans gestors de projectes finançats o a finançar pel Fons Next Generation UE (article 6 de l’Ordre 1030/2021).

3.2. Qui de l'ajuntament ha de signar la DACI?

Han de subscriure la DACI les persones que signin qualsevol document de l’expedient de contractació, subvenció o de gestió de Fons NGUE, així com també els integrants dels òrgans col·legiats que participin del procediment (mesa, òrgan de valoració o assimilat i junta de govern, si fos el cas). L’anterior inclou els tècnics que intervinguin en el procediment amb la seva signatura i el responsable del contracte o subvenció.

En aquests moments hi ha vigent l'Ordre HFP/1030/2021 i l'Ordre HFP/55/2023 en el que es tracta els documents DACI a signar i s'especifica el següent: 

 • El model de DACI de l’Ordre HFP/1030/2021 es manté vigent per a tercers (contractistes, subcontractistes, beneficiaris de subvencions).

 • El model de DACI de l’Ordre HFP/55/2023 és d’aplicació a les persones que a nivell intern intervinguin en els procediments de disposició de fons NGEU amb capacitat decisòria segons s'indica en l’article 3.1. Per aquests, es farà la comprovació a MINERVA:

  • Òrgan de contractació unipersonal.

  • Membres de l’òrgan de contractació col·legiat.

  • Membres de l'òrgan col·legiat d'assistència a l'òrgan de contractació o mesa.

i, en subvencions:

 • Òrgan competent per a la concessió.

 • Membres dels òrgans col·legiats de valoració de sol·licituds.

Es pot determinar que signin a més dels anteriors, també aquesta mateixa DACI i fer la comprovació a MINERVA d’altres persones que també participin/intervinguin en els procediments de disposició de fons NGEU.

Per tant, hi ha 2 models de DACI: per tercers i interna.

Trobareu més informació sobre la signatura de la DACI pels òrgans col·legiats, contractistes i beneficiaris de subvencions, així com altres recomanacions a la Guia de gestió de les declaracions d'absència de conflicte d'interessos. 

 

Model de DACI interna. Traducció al català adaptada al món local.

 

Model de DACI tercers. Traducció al català adaptada al món local.

Guia per al a gestió de les DACI en els ajuntaments

 

4. Declaració de bens i activitats 

La normativa en matèria de transparència estableix la publicació de la informació relativa a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos, dels alts càrrecs de les administracions públiques i del personal directiu de les entitats dels sectors públics d'aquestes. Aquest aspecte apareix regulat a l'article 11.1.d) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG); i a l'article: 32 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DTDAIP).

Aquesta declaració, que es preveu com a una de les mesures preventives del pla de Mesures Antifrau, ha d'estar publicada també al portal de transparència. Trobareu més informació sobre a aquest ítem a: https://governobert.diba.cat/node/469

5. Codi de conducta dels alts càrrecs 

La normativa en matèria de transparència extableix la publicació del codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals. Aquest codi de conducta ha de concretar i desenvolupar, almenys, els principis d’actuació que es contenen en l’article 55.1 de la LTAIPBG i ha de determinar les conseqüències d’incomplir-los.

La Xarxa de Governs Transparents de Catalunya ha desenvolupat un model de codi de conducta dels alts càrrecs locals. La finalitat d’aquest model és orientar els ens locals en l’elaboració dels seus codis respectius, per tal de donar compliment a la Llei. El model es complementa amb una guia, en la qual es concreten els diferents conceptes i les pautes essencials que hi figuren. Trobareu tot el material a: https://governobert.diba.cat/node/422

Aquest model de codi de conducta es proposa, en cas que no en tingueu cap d'aprovat, per tal de donar compliment tant a les obligacions en matèria de transparència com les obligacions derivades de l'aprovació del Pla de Mesures Antifrau. 

6. Codi del servei públic de Catalunya

Codi ètic del servei públic de Catalunya, tot i ser aprovat per al servei públic de la Generaralitat, aspira a ser assumit per totes les persones que realitzen tasques de servei públic a Catalunya. 

L’objectiu principal del Codi és orientar l’actuació dels servidors públics des de la clau dels valors, reforçant d’aquesta manera la integritat de llur actuació i contribuint així a impulsar la millora del servei públic, la millora de la qualitat democràtica, i la recuperació de la confiança de la ciutadania en les seves institucions.

7. Agenda dels alts càrrecs

La publicitat de l'agenda dels alts càrrecs, amb publicitat de les reunions amb els grups d'interès, és una de les mesures previstes en el Pla de Mesures Antifrau i també en el codi de conducta dels alts càrrecs. 

Per facilitar la gestió, des de Diputació de Barcelona oferim: 

 • recomanacions i materials sobre què són els grups d'interès [+info] i com impacta en la gestió de l'agenda dels alts càrrrecs. [+info] 

 • a través de la web municipal, s'ha creat un apartat específic d'agenda institucional dels alts càrrecs que es troba integrat amb el registre de grups d'interès del Departament de Justícia, i que permet publicar automàticament les dades al portal de transparència. [+ info]

Altres materials de suport

 

8. Altres materials de suport