No ens inventem causes d’inadmissió

Avui us fem arribar un article del Blog de Transparencia y Gobierno Abierto de Miguel Ángel Blanes: Las “inventadas” causas para inadmitir solicitudes de acceso a la información pública: las regulaciones especiales.

En aquest interessant article, el seu autor ens exposa el seu punt de vista sobre una qüestió en concret del tema de les sol·licituds d’accés a la informació pública (SAIP) com és el de la inadmissió d’aquestes sol·licituds, basant-se en la llei de transparència estatal (Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

I comenta que les causes per les quals es pot inadmetre una SAIP són taxades, és a dir, tancades, i estan expressament previstes en l'article 18 de la Llei 19/2013 que acabem d’esmentar; de manera que no es poden aplicar altres causes d'inadmissió diferents.

Us convidem a llegir l’article detingudament!

Las “inventadas” causas para inadmitir solicitudes de acceso a la información pública: las regulaciones especiales.

Informació relacionada:

Materials de suport: