Article “L’abús en l’exercici del dret d’accés com a causa d’inadmissió” (Òliver Garcia Muñoz)

Avui us volem fer arribar l’article L’abús en l’exercici del dret d’accés com a causa d’inadmissió, publicat per Òliver Garcia Muñoz, analista en transparència i bon govern, a la Generalitat de Catalunya.

Aquesta publicació, que trobareu a l’espai temàtic de la Gestió de la informació: transparència i protecció de dades, de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), ofereix un anàlisi sobre l’abús del dret a accedir a la informació pública i les seves conseqüències, així com la determinació expressa d’aquest exercici abusiu com a causa d’inadmissió recollit en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (llei estatal). També s'hi destaca la manca de cap referència en aquest respecte en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (llei catalana).

Hi trobarem citada nombrosa doctrina de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), d’acord amb la qual l’exercici abusiu del dret d’accés pot acabar esdevenint un supòsit d’inadmissibilitat de les sol·licituds d’accés, tot i que amb fonament en els principis generals del dret recollits en el Codi civil de Catalunya i en el Codi civil espanyol, relatius a la bona fe i a la prohibició de l’abús de dret en l’exercici lícit de qualsevol dret subjectiu reconegut per l’ordenament jurídic.

Us convidem a llegir, detingudament, l’article d’Òliver Garcia!

Trobareu la publicació a:

https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/espaistematics/gestio-dades/labus-en-lexercici-del-dret-dacces-com-a-causa-dinadmissio.html

Materials de suport: