La Diputació de Barcelona presenta una eina basada en #DadesObertes aplicable als mercats municipals

Us presentem una eina digital creada en el marc del projecte Dades x Mercats que permet visualitzar dades obertes que identifiquen el grau d’afluència de persones en tots els mercats municipals de la província de Barcelona.

Aquesta eina, el projecte de la qual ha estat impulsat per la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració d’Iniciativa Barcelona Open Data, està basada en fonts de dades obertes sobre les franges horàries en què les persones visiten els mercats municipals de la província de Barcelona i d’aquesta manera permet dur a terme una anàlisi i presa de decisions basades en dades.

Les dades d’afluència de persones usuàries són captades mitjançant la plataforma Google Maps de forma automatitzada. I és a partir d’aquestes dades que es poden elaborar anàlisis comparatives.

Les dades es van actualitzant periòdicament i, fins i tot, la plataforma pot informar-ne a temps real.

Les fonts de dades obertes esmentades es llisten a l’apartat “Datasets” que trobareu a: https://dadesmercatsdiba.cat/datasets/

Així doncs, podeu consultar els horaris de més afluència en cadascun dels mercats i obtenir informació de diversos indicadors socioeconòmics a través de diversos gràfics i un mapa que us redirigirà a la informació del mercat en concret amb les seves corresponents dades ben detallades. També s’hi indicarà el dia de mercat, en el cas que estigui disponible la informació.

L’afluència de tots els mercats permet seleccionar el mercat que es vulgui per tal de visualitzar-ne les seves dades d’afluència.

S’enumeren un conjunt de dades obertes addicionals que s’utilitzen per obtenir les visualitzacions mostrades al web.

Permet obtenir una afluència en funció dels següents indicadors socioeconòmics:

  • mida del municipi
  • nivell de renda
  • dia de mercat
  • edat de la població
  • preu del lloguer

L’eina és oberta a tothom i està particularment dirigida a ens públics o privats que tinguin un interès en analitzar aquests tipus de dades per a la seva presa de decisions.

Remarcar que les persones usuàries han donat el seu permís per tal que la plataforma reculli les dades de l’històric d’ubicacions.

En aquest enllaç trobareu tota la informació sobre el Projecte: https://dadesmercatsdiba.cat/sobre-el-projecte-2/

Materials de suport i altres recursos d’utilitat: