Sistema intern d'alertes

La Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, estableix que totes les entitats del sector públic, incloses totes les de l’administració local, han de disposar d’un sistema intern d’informació. 

Què és el Sistema Intern d’Informació o Sistema Intern d’Alertes (SIA)?

És la integració de diverses eines que permet oferir protecció a aquelles persones amb vincles laborals o de prestació de serveis amb l'ajuntament per tal que puguin informar de manera anònima i segura sobre conductes susceptibles de ser qualificades d’infraccions greus o molt greus, tant penals com administratives. 

Com es crea el Sistema Intern d’Informació o Sistema Intern d’Alertes (SIA)?

Per a la creació i establiment del SIA, podeu adoptar una resolució d’alcaldia per la que es disposi la seva creació, se n’aprovin els seus elements i se’n designi el responsable. Previ a la creació del SIA, cal fer consulta a la representació legal dels treballadors, si existeix a l’ajuntament. Així doncs, el SIA es posa en marxa amb la seva creació formal i la dels elements que integren aquest Sistema. Es pot fer mitjançant un decret d’alcaldia que disposi el següent:

Primer. Aprovar la creació del Sistema Intern d’Informació o Sistema Intern d’Alertes de l’Ajuntament........

Segon. Aprovar la Instrucció que regula el procediment per a la recepció i tramitació de les alertes. 

  • Mitjançant resolució d’alcaldia podeu aprovar aquesta Instrucció de procediment, seguint el model tipus d’Instrucció de la Xarxa de Governs Oberts de Catalunya (XGO), adaptat al vostre ajuntament.  

Se seguirà el model tipus d’instrucció en cas que es vulgui donar estricte compliment a la Llei 2/2023 i mantenir l’àmbit material (article 2) i àmbit personal (article 3) de la Llei sense ampliar-los. 

  • En cas que opteu per ampliar els àmbits esmentats, caldrà que aproveu un reglament, seguint el model tipus de la XGO i la tramitació que requereix aprovar un text normatiu.

Tercer. Aprovar la política o estratègia del sistema i el règim de protecció per a les persones que alerten.

  • La política o estratègia es troba incorporada en el preàmbul del model tipus d’instrucció i de reglament de la XGO.
  • L'ajuntament té l'obligació de assegurar l'anonimat, la confidencialitat i de vetllar per evitar represàlies envers la persona que alerta, així com de respectar la presumpció d'innocència de la persona afectada. Aquest règim de protecció es troba incorporat a l’articulat del model tipus d’instrucció i de reglament de la XGO.
  • La Llei estableix que l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (a Catalunya l’Oficina Antifrau) serà responsable de garantir aquesta protecció.

Quart. Designar la persona o òrgan col·legiat responsable del sistema.

  • Serà la persona o òrgan encarregat de rebre i gestionar les alertes de manera independent i autònoma.

En aquest mateix decret, si no s’ha fet o es fa en paral·lel, pot resoldre també: 

Cinquè. Disposar que s’habiliti el canal intern per rebre les alertes.

Sisè. Disposar que es publiqui a la pàgina web de l’Ajuntament la informació relativa al Sistema i l’enllaç al canal d’alertes.

models_bo-300x170.png

 

Per facilitar el compliment de la Llei, els membres de la Xarxa de Governs Oberts de Catalunya posem a disposició dels ens locals un model tipus d’instrucció i un model tipus de reglament per a la regulació del funcionament del sistema intern d’informació. Trobareu adjunts aquests models al següent enllaç

 

 

 

 

Així mateix, heu de tenir en compte que les persones referides a la Llei 2/2023 (article 3), que vulguin presentar una alerta a l’Ajuntament, han de poder-ho fer i que l’Oficina Antifrau de Catalunya és l’autoritat independent que té assignades, entre d'altres, les competències per protegir les persones alertadores i per tramitar procediments sancionadors davant d’incompliments de la Llei (títol IX de la Llei).

Posem al vostre abast la guia elaborada per l'Oficina Antifrau de Catalunya que recull tot aquesta informació en relació amb la implantació de canals interns d’alertes en els ens públics, de les quals us n'hem fet una pinzellada: Canal intern d'alertes. Reflexions en relació amb la implantació de canals interns d’alertes en els ens públics: exigències normatives.

 

 

 

Per a qualsevol consulta relativa a aquest contingut us podeu posar en contacte amb el Gabinet d’Innovació Digital: gid.gomunicipal@diba.cat

