Pla d’actuació de mandat 2020-2023, Diputació de Barcelona

Si recordeu, en plena pandèmia es va aprovar el Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d’un document estratègic que recull els principals objectius polítics que donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu abast.

Tant és així que el Pla d’actuació de mandat (PAM) vol ser una eina que oferixi un suport integral als ajuntaments i consells comarcals de la província de Barcelona per tal que puguin abordar l’emergència social i sanitària provocada per la COVID-19.

Avui us volem fer un incís en l’apartat del Pla que fa referència al marc operatiu del Pla d’actuació de mandat 2020-2023: eixos de les polítiques públiques i subprogrames pressupostaris, concretament a l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial.

Ja que des d’aquesta àrea es vol fer una clara aposta per la transparència, garantint la qualitat i la reutilització de la informació dels portals de transparència locals i, en particular, del Portal de Transparència de la Diputació.

Tal i com s’esmenta al Pla, en aquest àmbit, es treballarà de manera transversal per posar a disposició de tothom, entre d’altres, les dades institucionals de la Diputació i dels ens locals que s’hi vulguin adherir en format obert, per fer-ne possible el tractament i anàlisi per part de la ciutadania.

Tant la documentació de seguiment, com l’edició del PAM 2020-2023 per a l’any 2021 a la qual ha donat lloc, es poden consultar a través d’aquest apartat del Portal de Transparència de la Diputació i a la pàgina web del PAM, que també inclou una plataforma electrònica específica en matèria de seguiment.

Trobareu el PAM en aquest enllaç: https://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node/field_fitxers/pam_20-23_post_covid_web.pdf

Informació relacionada: