Models d'Instrucció i de Reglament de funcionament del sistema intern d'informació d'un ens local

Com sabeu, la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, estableix que totes les entitats del sector públic, incloses les de l’administració local, han de disposar d’un sistema intern d’informació que permeti la presentació de comunicacions sobre infraccions normatives que ofereixi garantia de confidencialitat i protecció per a la persona informant.

La Llei preveu dos terminis diferents per complir amb aquesta exigència legal. Amb caràcter general, estableix l’obligació de disposar del sistema intern d’informació abans del 13 de juny de 2023, si bé pel que fa als municipis de menys de 10.000 habitants preveu que aquesta obligació sigui exigible a partir de l’1 de desembre de 2023.

Per tant, de l’1 de desembre en endavant totes les entitats del sector públic local han de disposar d’un sistema intern d’informació propi o bé, la Llei preveu que els municipis de menys de 10.000 habitants puguin compartir el sistema entre si o amb altres administracions catalanes -en el nostre cas-.

En aquest context, cal tenir present que a Catalunya l’Oficina Antifrau és l’autoritat independent que té assignades, entre d'altres, les competències per a la protecció de les persones alertadores i per a la tramitació de procediments sancionadors per incompliments i infraccions de la Llei.

Per facilitar doncs el compliment de la Llei, els membres de la Xarxa de Governs Oberts de Catalunya posem a disposició dels ens locals un model tipus d’instrucció i un model tipus de reglament per a la regulació del funcionament del sistema intern d’informació. Trobareu adjunts aquests models a la Comunitat.

Els dos models que s'ofereixen són el resultat d’un treball jurídic i tècnic d’interpretació de la normativa de protecció dels alertadors, incorporen les pautes bàsiques per configurar i implantar el sistema intern d’informació i per a la regulació del procediment de gestió de les alertes en un ens local i complir amb els requisits legals.

Els membres de la XGO treballem per facilitar solucions d'àmbit local per a  l’impuls de polítiques de govern obert i de bon govern, promoure el compliment normatiu i fer propostes perquè tots els ens locals puguin assolir els millors estàndards de transparència i de bon govern.

En aquesta línia, en els propers mesos des de la XGO es plantejaran models de gestió dels canals d’alerta i mitjans de suport que es puguin oferir des de les entitats supramunicipals per facilitar el compliment de les obligacions de protecció dels alertadors.