Criteri de la GAIP sobre la publicitat activa dels enunciats, plantilles de correcció dels exàmens i altres criteris de valoració dels processos selectius.

Aquest mes de novembre, la Comissió de Garantia del dret d'accés a la informació pública (GAIP) ha resolt alguns dels dubtes més freqüents sobre el dret d'accés: s'han de facilitar els enunciats i les plantilles de correcció dels exàmens? La resposta la recull al Criteri 1/2023 de 16 de novembre de 2023 sobre la publicitat activa dels enunciats, plantilles de correcció dels exàmens i altres criteris de valoració dels processos selectius.

En resum, els criteris interpretatius són els següents:

  • La difusió dels enunciats i plantilles de correcció dels exàmens als portals de transparència de les administracions públiques i altres subjectes obligats d’acord amb el que preveu l’article 3.1 LTAIPBG no només és altament recomanable, des de la perspectiva de l’objectiu i finalitat de la transparència pel que fa als processos de selecció de personals i accés a l’ocupació pública, sinó que hauria de ser exigible, atesa la necessitat de garantir el caràcter dels principis rectors que han de regir en qualsevol convocatòria de personal en l’àmbit de l’administració pública.
     
  • Pel que fa a la plantilla de correcció de proves pràctiques i criteris de valoració d’entrevistes, en no ser respostes estandarditzades i que poden tenir solucions múltiples, sí que cal proporcionar els criteris mínims emprats perquè una resposta es pugui valorar com a adequada i puntuar.

Per conèixer els detalls i l'argumentació jurídica que dóna la GAIP, us recomanem visitar el següent enllaç, en el qual trobareu tota la fonamentació dels criteris interpretatius.