Quatre elements bàsics a tenir en compte per posar en marxa el Sistema Intern d'Informació

Us recordem que la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513 ), estableix que totes les entitats del sector públic, incloses totes les de l’administració local, han de disposar d’un sistema intern d’informació.

El termini de que disposeu els municipis de menys de 10.000 habitants per complir la Llei 2/2023 i, per tant, per tenir en funcionament el seu sistema intern d’informació, acaba el proper 1 de desembre de 2023.

Adjuntem nota explicativa on trobareu informació i les pautes bàsiques per a la posada en funcionament del Sistema intern d'informació al vostre ajuntament.  

Per a qualsevol consulta relativa a aquest contingut us podeu posar en contacte amb el Gabinet d’Innovació Digital: gid.bongovern.aj@diba.cat