Modificació article 8 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Amb data 8 de juliol, s'ha publicat la Llei 14/2022, de modificació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb la finalitat de regular les estadístiques de les microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME) en la contractació pública.

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que té com a objecte l'ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació, estableix aquella informació i estadístiques a publicar pels subjectes inclosos en el seu àmbit d'aplicació. Sembla necessari, davant l'escassetat de dades de participació de les pimes en la contractació pública, plantejar una modificació d'aquesta Llei amb l'objectiu de fer pública aquella informació estadística referida a les categories d'empreses que tracta.

En aquest sentit, l'Informe Anual de Supervisió de la Contractació Pública d'Espanya de desembre de 2019 de l'Oficina de Regulació i Supervisió de la Contractació, planteja que cal elaborar instruments necessaris per a efectuar un seguiment adequat del grau de participació de les pimes en el sistema de contractació, en línia amb la pròpia Llei de Contractes del Sector Públic d'aconseguir una major transparència en la contractació pública. D'aquesta manera, disposar de dades que permetin analitzar la situació de les pimes quant a adjudicació de contractes públics, permet contribuir amb els objectius d'aquesta Llei.

Amb aquesta actualització es modifica la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern que afecta a items del portal de transparència corresponents al bloc de Contractes,convenis i subvencions i també Gestió Econòmica.

Des de la Xarxa de Governs Transparents s'està treballant per actualitzar tots els items de transparència afectats per aquesta modificació i properament us informarem.

Podeu consultar el document publicat en el BOE.