Informació institucional / Organismes dels que l'ens forma part

Organismes vinculats o dependents dels quals forma part l'ens local , com ara associacions, consorcis, fundacions, etc..  Descripció de l’organització i estructura interna, així com les funcions que porten a terme. 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.1.3.Organismes-dependents-o-vinculats

 

2. Tipus de gestió de la informació

Al portal de transparència hi ha dos ítems vinculats amb els ens depenents o vinculats. Es tracta d'ítems que es visualitzen automàticament a partir de les dades del portal de dades obertes de Catalunya.

Podeu utilitzar la font de dades per crear visualitzacions:

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Organismes-dels-que-l-ens-forma-part/w7qg-yu9u

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Explicar amb claredat i amb presentació gràfica en forma d'arbre, sempre que sigui possible l’organització dels organismes i entitats amb la inclusió dels objectius, l’organigrama i la descripció de l’estructura organitzativa interna amb la identificació del responsable. Aquesta informació haurà d’incloure, al menys, el seu perfil i trajectòria professional.

  • Afegir el cartipàs i documents adjunts que documentin i aportin credibilitat a la informació explicada.

  • Afegir la web pròpia, si és el cas i també els Estatuts o altres documents jurídics acreditatius.

  • Presentar la informació en un dibuix en forma d’arbre de l’estructura de cada ens amb els noms, cognoms, responsabilitats, fotografies...

 

4. On trobo la informació

Cartipàs, estatuts i normativa d’aplicació.

 

5. Bones pràctiques