Tràmits / Factures electròniques

La publicació d’un arxiu informàtic amb el mateix contingut que una factura tradicional; el seu format facilita la transmissió telemàtica. Les factures es poden emetre a través de diversos portals de factura electrònica, que permeten crear factures electròniques en format Facturae, sense necessitat de certificat digital, de forma gratuïta i enviar-les directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.1.4.Factura-electronica

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtic.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Crear un espai al web on s'explica l'obligació legal de presentar la factura electrònica i instruccions sobre com fer-ho i com fer-ne el seu seguiment.
  • Publicar un Manual d'ús que sigui entenedor.
  • Oferir un telèfon de contacte que sigui entenedor.

 

4. D'on trec la informació

No deriva de cap precepte de la Llei de Transparència.

Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, apartat 1 de l’article 9. Nou Reglament de facturació

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic (art. 4 en relació amb la DF 8a).

L’Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya, va establir el servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya com a punt general d’entrada de factures electròniques de de Catalunya.

 

5. Bones pràctiques