Acció de govern i partits polítics / Resolucions i decrets

La relació dels actes administratius que adopti l’alcaldia o la presidència de l’ens local o de les persones en que aquests hagin delegat.

 

NOTA: La publicació del contingut dels actes ha de respectar les garanties que estableix la legislació sobre protecció de les dades de caràcter personal, protecció de l’honor i de la intimitat.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.1.3.Resolucions-i-decrets

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica o manual. 

Automàtica: Es mostraran les resolucions i els decrets que s’hagin tramès via servei EACAT: “Tramesa de les actes i els acords dels ens locals”.

Manual: Si s’opta per una font manual, la informació de la relació dels decrets i resolucions s’extreu dels Llibres de Resolucions de l’Alcalde o President de la Diputació, o d’aquells que actuen per delegació seva. 

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 • Publicar un enllaç amb un document en format de Taula que reculli la relació de Resolucions i decrets,  i amb els camps d’informació següents:
  • Número o Codi
  • Data del document
  • Data de registre
  • Òrgan o Departament
  • Observacions
 • Afegir en aquest ítem un enllaç amb el Tauler d’Edictes, on també es publiquen resolucions, convocatòries, i que poden ajudar la ciutadania en la seva cerca d’informació.
 • Facilitar mitjançant enllaços complementaris  l’accés a la informació de tots els òrgans de govern, amb informació sobre les seves competències i funcions, composició, documents de constitució, i actes, acords i altres documents de la seva activitat.

 

4. D'on trec la informació

Dels Expedients de Secretaria i Acords dels òrgans de govern.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Manresa

Publica la taula amb totes les resolucions i decrets aprovats, amb periodicitat mensual, i amb els camps d’informació sobre el número i text de la resolució, les dates del document, del registre i de la pròpia resolució, i el Departament municipal corresponent.

A més la informació es publica en  DADES OBERTES,  en format xlsx

 

http://www.manresa.cat/web/article/6249-decrets-i-resolucions

Ajuntament de Parets del Vallès

 

Publica i actualitza, amb periodicitat mensual, una taula amb les resolucions i decrets aprovats.

 

https://www.seu-e.cat/ca/web/paretsdelvalles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/resolucions-i-decrets

 

Ajuntament de Lliçà d’Amunt

 

Publica una pàgina web amb enllaços als decrets d’Alcaldia, agrupats per anys i trimestres, que donen accés a una taula amb la relació corresponent.

 

https://www.llicamunt.cat/seu-electronica/informacio-oficial/decrets-dalcaldia