Relació de contractes / Contractes programats

La publicació al perfil del contractant de les contractacions programades, és a dir, aquelles contractacions que la institució tingui previst dur a terme en un determinat període de temps

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.1.2.Contractes-programats

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtic i amb redirecció al perfil de contractant de l’ens.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Publicar el certificat d’aprovació en Ple del Pla anticipat anual de contractació per l’exercici pressupostari corresponent
  • Publicar el quadre de previsions del Pla anual de contractació. El Pla Anual de Contractació recull una relació de contractes, amb les dades bàsiques: objecte, tipus, preu, duració, data estimada de licitació, caràcter plurianual (que té lloc x vegades l'any) o pluriennal (que dura x anys o que té lloc cada x anys), tramitació: anticipada o ordinària, procediment de licitació: (negociat, diàleg competitiu, restringit i obert), altra informació d’interès. Es tracta d’un pla indicatiu que no obliga a licitar tots els contractes o a fer-los amb les condicions concretes anunciades.

 

4. D'on trec la informació

LTC no especifica el mecanisme a través del qual s’ha de donar publicitat als contractes programats; per aquest raó, es recomana donar compliment de l’obligació legal a través del perfil de contractant. Ara bé, es pot donar compliment a través d’altres mecanismes o plataformes mitjançant les quals es faci publicitat i/o difusió de la informació, fins i tot establint mecanismes d’alertes de futures licitacions. En el cas de disposar dels serveis de contractació desenvolupats pel Departament competent en matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, l’alta als quals es pot sol·licitar al Consorci AOC; aquesta informació es publicarà en el perfil de contractant de la Plataforma de serveis de contractació pública. 

 

5. Bones pràctiques