Gestió econòmica / Endeutament

Informació sobre el deute viu de l’Ajuntament, amb les operacions de crèdit concertades. Ha de comprendre també la ràtio del deute viu respecte els ingressos corrents, i el límit de la capacitat d’endeutament.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.2.1.Endeutament

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Aplicar el mòdul d’Indicadors de Gestió Econòmica que facilita el Portal de Transparència de l’AOC , doncs ofereix de manera automàtica, i amb visualització de gràfics de fàcil comprensió, les dades de l’endeutament dels ajuntaments i la seva evolució als 5 darrers anys, i la comparació amb les dades de la mitjana dels municipis de la comarca, de la província de Barcelona i de Catalunya.
  • Publicar directament a l’indicador les dades de l’endeutament de l’Ajuntament i la seva evolució als 5-10 darrers anys , i la comparació amb les dades de municipis similars i de Catalunya.
  • Utilitzar els formats de Taula de dades, i també de gràfic de barres (tipus Tableau, per exemple) per facilitar la visualització i comprensió de la informació.
  • Oferir la informació en formats de DADES OBERTES.

Aportar també les dades del deute consolidat de l’Ajuntament i els seus ens dependents.

 

4. D'on trec la informació

  • Dels acords de l’Ajuntament sobre endeutament , i els preceptius informes de fiscalització que es realitzen.
  • De les bases de dades de la Generalitat i del Ministeri MINHAP, on és preceptiu que els ajuntaments remetin dits informes.

 

5. Bones pràctiques

 

 

6. Material de Suport

Consulteu com podeu activar el modul de gestió econòmica del Portal AOC.