Urbanisme / Planejament urbanístic

El Planejament urbanístic és la disciplina de planificació de l'ús del sòl.
Predetermina com i quins han de ser els espais, les construccions públiques i privades i les infraestructures.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.3.2.Plantejament-urbanistic

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica amb redirecció.

S’enllaça al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) -a la informació específica per a l’ens en qüestió (abans era una redirecció general)-, i s’ha afegit també l’enllaç al visor del mapa urbanístic de Catalunya (MUC).

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Publicar tot el planejament urbanístic (general i derivat): plans directors urbanístics, plans urbanístics d’abast supramunicipal, plans d’ordenació urbanística municipal, plans d’actuació urbanística municipal, plans parcials urbanístics, plans parcials urbanístics de delimitació, plans de millora urbana, plans especials urbanístics, pla d’espais d’interès natural i altres.
  • Enllaçar la consulta sobre aquesta temàtica amb el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya.
  • Publicar el planejament urbanístic en documents en format reutilitzable.
  • Diferenciar el planejament vigent i el que està en tràmit. 

 

4. D'on trec la informació

Es pot localitzar aquesta documentació en els expedients administratius de l’ajuntament. Es pot consultar el planejament urbanístic municipal en el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya. 

 

5. Bones pràctiques