Seminari: Les exclusions al dret d’accés: significat, abast i condicions d’aplicació (Subdirecció General de Transparència i Grups d’Interès, Generalitat de Catalunya)

Públic al qual s'adreça: 
Personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (20 places), com al personal de les entitats locals (10 places).
dimarts
27
09:30h
Juny 2023
Data de finalització: dimarts, 27/06/2023 - 13:30

Presentació

Després de vuit anys de vigència de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i un cop transcorreguts dos anys des de l’aprovació del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, convé comptar amb un espai de debat que permeti aprofundir en l’anàlisi de la doctrina i experiències relacionades amb l’aplicació del règim de transparència a Catalunya.

En aquesta ocasió ens proposem abordar concretament uns dels aspectes més transcendents en la resolució de les sol·licituds d’accés a informació pública, com és el relatiu a la interpretació i aplicació de les causes legals que poden fonamentar un impediment o exclusió en l’accés a informació pública sol·licitada.

Objectius

Conèixer amb detall els motius legals que faculten les administracions públiques a Catalunya a excloure l’accés individual a informació pública, en poder de les administracions públiques de Catalunya.

Analitzar la doctrina que interpreta les exclusions en l’accés a informació pública, és a dir, tant les causes que poden motivar una inadmissió de les sol·licituds d’accés a informació pública, com els límits legals en els quals ha de fonamentar-se una eventual desestimació de les esmentades sol·licituds.

Debatre sobre les pràctiques i les experiències de les unitats d’informació a l’hora d’aplicar i justificar motivadament l’exclusió del dret d’accés en supòsits concrets.

Programa

Podeu consultar el detall del programa en el document adjunt.

Metodologia

Curs presencial de 8 hores lectives (2 sessions de 4 hores)

Exposició i anàlisi d’aspectes clau, amb referències a supòsits que permetin il·lustrar i exemplificar els aspectes més controvertits dels conceptes a interpretar a l’hora d’aplicar les exclusions al dret d’accés a la informació pública.

Professorat

Oliver Muñoz García, cap de l'àrea de Transparència,  Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat  Democràtiques , departament de la Presidència

Inscripcions

Les persones interessades han d’omplir i enviar aquest formulari: https://forms.office.com/e/YRnBS4ni01