Article "La inadmissió de sol·licituds d’accés abusives, tot i la manca de determinació normativa: condicions d’aplicació" (Òliver Garcia Muñoz)

Avui us volem fer arribar l’article La inadmissió de sol·licituds d’accés abusives, tot i la manca de determinació normativa: condicions d’aplicació, publicat per Òliver Garcia Muñoz, analista en transparència i bon govern, a la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta publicació, que trobareu a l’espai temàtic de la Gestió de la informació: transparència i protecció de dades, de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), el seu autor ha considerat interessant tornar a tractar el tema de l’abús del dret a accedir a la informació pública i les seves conseqüències. Ens exposa els motius: en primer lloc, afirma que val la pena comentar de quina manera la manca de determinació legal a Catalunya d’aquesta causa d’inadmissió ha impedit finalment que el recentment aprovat Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (Decret 8/2021), hagués pogut recollir l’abús del dret d’accés com a causa d’inadmissió de les sol·licituds i, per tant, regular-ne les condicions per aplicar-lo adequadament en cada cas concret. D’altra banda, convé tenir present els matisos que, darrerament, ha introduït la doctrina de la GAIP pel que fa a les condicions i les exigències de motivació per apreciar aquesta causa d’inadmissió.

Us convidem a llegir, detingudament, l’article d’Òliver Garcia!

Trobareu la publicació a:

https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/espaistematics/gestio-dades/la-inadmissio-de-sollicituds-dacces-abusives-tot-i-la-manca-de-determinacio-normativa-condicions-daplicacio.html

Materials de suport: