Estat dels serveis / Avaluacions de les polítiques públiques

La informació sobre els resultats de les avaluacions de qualitat i de la incidència social de les polítiques públiques que preceptivament ha de realitzar l’Ajuntament, en exercici de les seves competències, i en especial aquelles que tenen caràcter universal i de garantia de serveis socials, habitatge, treball, etc.

Les avaluacions realitzades sobre el compliment de plans i programes, o l’avaluació del Pla d’Actuació Municipal, (PAM) , plans estratègics sectorials, o altres, serien l’objecte d’aquest indicador.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.3.5.Avaluacions-politiques-publiques

 

2. Tipus de gestió de la informació:

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Us recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar directament els documents més recents d’avaluació que s’hagin realitzat, si s’escau.
  • Publicar una Taula amb memòries, avaluacions, sobre els Plans aprovats, i recursos destinats a aquestes polítiques, amb enllaços als corresponents documents. Podria ser un model simplificat com el següent:

 

SERVEI/DEPARTAMENT

TÍTOL

DATA

ENLLAÇ

 

 

 

 

 

  • Publicar l’avaluació anual sobre el grau de compliment dels compromisos del Pla d’Actuació Municipal PAM, o plans directors o estratègics. La seva publicació i exposició pública, d’una manera gràfica, fàcil i comprensible, aportarien qualitat a aquesta valoració.
  • Es recomana publicar la documentació relativa a l’elaboració, aprovació i execució dels plans i programes, així com llur avaluació prèvia i els informes de seguiment i avaluacions ex post, o amb els informes, estudis i dictàmens que s’hagin contractat, el text íntegre dels quals s’ha de publicar.

 

NOTA: L’avaluació de les polítiques públiques, dels compromisos en cartes de serveis, o enquestes d’avaluacions de qualitat dels serveis públics es recullen als seus indicadors específics, tot i que podria ser d’interès ciutadà afegir enllaços per facilitar l’accés d’uns als altres i tenir una visió completa dels mateixos.

 

4. D’on trec la informació

Als departaments i serveis municipals que desenvolupen polítiques públiques, i en especial aquelles que tenen caràcter universal i de garantia de serveis socials, habitatge, treball, etc. i les seves pàgines web corresponents.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Mataró

Publica el Seguiment del grau d’execució del Pla d’Actuació Municipal PAM, del Pla Estratègic Mataró 2022 i del Pla de Seguiment del Pla de Lluita contra el canvi climàtic

https://www.seu-e.cat/ca/web/mataro/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/estat-dels-serveis/avaluacions-de-les-politiques-publiques

 

Ajuntament de Manresa

Publica l’avaluació amb percentatge de compliment de cada un dels compromisos del Pacte de Ciutat

http://www.manresa.cat/pam

 

Ajuntament de Terrassa

Publica un apartat integrat sobre el Retiment de Comptes, amb l’avaluació amb percentatge de compliment de cada un dels compromisos del Pla de Mandat, Plans d’acció municipal, i Plans estratègics sectorials

http://governobert.terrassa.cat/transparencia/retiment-de-comptes/