Documents

Pla de Mesures Antifrau - Mapa de riscos i Matriu d'avaluació

Què és el Mapa de riscos i la matriu d'avaluació

Segons disposa l'article 6.5.c de l'Ordre de gestió del PRTR, dins de l'elaboració d'un Pla de Mesures Antifrau cal:

Pla de mesures antifrau. Models i documents

Els documents públicats es publiquen amb la llicència creative commons tipus by-sa. Aquesta llicència indica que està permès el seu ús i la creació d'obres derivades sempre i quan a) es reconegui de forma explícita la font i autoria original i  b) les obres derivades que es generin s'alliberin sota idèntics termes.

Estat dels serveis / Gestor de representacions

No prové de cap obligació legal concreta derivada de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG).