pressupost

Pressupost

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel govern municipal, esdevenint una eina clau per a la gestió pública. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.
Serveix de base per a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipal, comarcals o provincials.

La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem: