L’Oficina Antifrau publica unes recomanacions per gestionar la crisis del COVID- 19.

L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha fet públiques unes recomanacions a tenir en compte per part dels poders públics que estan gestionant la crisis de la  COVID-19. Les recomanacions de l’OAC cerquen incrementar la confiança de la ciutadania en els poders públics posant enfasi en el compromís ètic i la transparència. El document també preveu un control futur, l’avaluació i el retiment de comptes dels ens públics durant aquesta crisi per preservar els drets de les persones.

El document dóna unes pautes per encoratjar a les administracions públiques a explicar en temps real què fan, per quins motius i com. I vol afavorir que les institucions de control intern i extern treballin millor i més coordinadament. També proposa en acabar l’emergència, una avaluació independent dels resultats de la gestió feta

Entre les recomanacions es contemplen de dos tipus: immediates i de futur. Pel que fa a les recomanacions immediates, el document incorpora les propostes següents: 

 1. Reforçar l’ètica i els valors del sector públic.
 2. Crear espais específics COVID-19 dins els portals de la transparència intel·ligibles per a qualsevol persona. 
 3. Extremar la motivació i la transparència i garantir la traçabilitat de la regulació aprovada durant l’estat d’alarma. 
 4. Vetllar per l’assignació transparent i eficient del fons públics. 
 5. Garantir que la celeritat no minvi la transparència ni la idoneïtat de la contractació pública.
 6. Donar exemple de transparència i retiment de comptes en la gestió dels recursos humans necessaris durant la crisi .
 7. Reforçar els òrgans de control intern. 
 8. Crear un mecanisme de coordinació dels ens amb responsabilitats de supervisió sobre l’ús de fons públics durant la crisi COVID19. 

Sobre les recomanacions de futur: 

 1. Avaluar l’eficàcia i eficiència de les polítiques públiques per a la gestió de la crisi.
 2. Garantir una auditoria externa àmplia i completa dels fons destinats a gestionar la crisi de la COVID-19.
 3. Desplegar un marc normatiu eficaç per protegir les persones alertadores.
 4. Enfortir el control polític sobre la gestió de la crisi COVID-19.
 5. Millorar la regulació de l’activitat de lobby.   

Podeu consultar el document publicat per l'Oficina Antifrau de Catalunya

Si voleu més recomanacions sobre com com obtenir les dades per publicar al vostre apartat podeu consultar també: 

-Com acomplir les recomanacions de l'oficina antifrau de Catalunya sobre transparència durant l'estat d'alarma

-Com identificar les dades relatives al COVID-19 per publicar al portal de transparència.