Projecte de reglament de la Llei de Transparència en exposició pública

Es troba en tramitació l'elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El Projecte se sotmet a informació pública amb la finalitat de permetre la participació de la ciutadania en el procés d'elaboració del mateix, i és consultable a l'apartat de disposicions en tràmit del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Podeu accedir al text de la proposta de reglament a: http://exteriors.gencat.cat/ca/departament/normativa/disposicions/disposicions-en-tramit/ 

Les observacions, suggeriments o al·legacions es poden presentar telemàticament fins el 6 de novembre mitjançant el formulari de petició genèrica disponible a Tràmits Gencat (https://www.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica).

2
Etiquetes:
normativa, decret
1
1
Categories:
General