Ponderació entre els beneficis i danys en l'accés a la informació pública

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de l’Estat fa publica una Resolució en la què s’estableix que els interessats tenen dret a obtenir la ponderació entre els beneficis i danys en l'accés a la informació pública en el cas que calgui fer ponderació.

La ponderació entre els beneficis i els danys en l’accés de la informació pública es realitzen  sobretot en els casos de sol·licituds de dret d'accés a la informació púbica en què existeixen dades de caràcter personal i està regulada a l’article 24 de la Llei 19/2013 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTE) i a l’article 24. 2 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC).

Podeu consultar la resolució: Resolució 028/2020.