Participa en el procés sobre el Codi ètic del servei públic de Catalunya

El Parlament de Catalunya, amb la Resolució 306/XI sobre l’orientació política general del Govern subsegüent al debat de política general del 6 d’octubre de 2016, va instar el Govern a elaborar el codi ètic del servei públic de Catalunya. Un Codi ètic amb el que s’identifiquessin el conjunt de persones que a Catalunya posen els serveis públic a disposició de la ciutadania des de qualsevol de les administracions (de la Generalitat i locals), les universitats, i els seus respectius organismes, i fins i tot proveïdors privats. Una mena de mínim comú múltiple que explicités els valors del servei públic. 

L’objectiu del Codi és orientar l’actuació de les servidores i els servidors públics des de la clau dels valors, reforçant d’aquest manera la integritat de llur actuació i contribuint així a impulsar la millora de la qualitat democràtica, la recuperació de la confiança de la ciutadania en les institucions públiques i una millora de la qualitat dels serveis públics. El document del Codi ètic és el nucli central del debat públic sobre la necessitat de valors per part de les administracions públiques, la seva concreció i la seva significació per als agents implicats.

Ja podeu consultar la documentació del Codi ètic del servei públic de Catalunya en aquest enllaç  i en la web Participa.gencat.cat. Les aportacions en línia es podran fer a partir de la segona quinzena de març i fins al 3 de maig. D'altra banda, la participació en les trobades de debat presencial està prevista durant la segona quinzena del mes d'abril.