Nous datasets al servei de dades obertes de la Generalitat de Catalunya

Les creacions de nous conjunts de dades o actualitzacions d’aquests són les següents:

Inventari de béns i drets de la Generalitat de Catalunya: recull tot el patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya

Indicadors territorials de l’Observatori del Territori: permeten descriure i fer seguiment i avaluació de les dinàmiques i del model territorial i urbanístic català

Serveis i oficines d’informació i atenció a les dones: informen sobre qualsevol matèria, com ara salut, treball, habitatge, serveis i recursos per a les dones

Estadístiques de l’Administració de justícia: dades estadístiques sobre el nombre d’òrgans judicials, les seves plantilles, l’activitat judicial i els serveis de suport a la justícia

Registre de grups d’interès de Catalunya: dades identificatives dels grups inscrits al Registre de grups d’interès de Catalunya que poden influir directament o indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques

El servei de dades obertes permet utilitzar informació diversa dels diferents organismes de la Generalitat: dades geogràfiques, meteorològiques, estadístiques, econòmiques, administratives, turístiques, jurídiques, o de mobilitat, entre d’altres. Es pretén que el catàleg de dades sigui una referència per a localitzar fonts de dades obertes.