Apartat de gestió del portal de transparència de la Diputació de Barcelona

A l'apartat de gestió del portal de transparència de la Diputació de Barcelona hi pots consultar:

- Els pressupostos de la institució, amb informació sobre les previsions inicials dels ingressos i les despeses anuals, la seva execució durant l’any, i les dades resultants al final de l’exercici.

- El patrimoni de la institució amb informació relativa a la gestió del mateix.

- Ajuts i subvencions, amb informació relativa al suport econòmic prestat per la Diputació de Barcelona als governs locals del seu àmbit territorial, i també a la concessió de subvencions i ajuts a altres entitats.

- Gestió documental

- Gestió de la qualitat, amb informació sobre els sistemes de gestió, certificats i distintius de qualitat.